Ιστότοπος για τους Φιλιατες και οχι μονο- με νέα και παλιά, ειδήσεις και σχόλια, λαογραφικά και φωτογραφικά θέματα και την εφημεριδα μας ¨τα ΝΕΑ των Φιλιατών¨ σε ηλεκτρονική μορφή

Archive for Μαρτίου, 2020

Εικόνα

Ο καταφερτζής αλοιφειάςτης Πόλης…


ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΑΥΛΗΣ....

Ο πρώτος Νομάρχης Θεσπρωτίας στούς Φιλιάτες 10/1/1937


ΓΙΩΡΓΟΣ 2019 4... (χάρη στην… κορωνοκατάσταση, σπρώχνω το νέο βιβλίο για το Φιλιάτι, με πάρα πολλά νέα στοιχεία. Τόσα πολλά που κάποια δεν θα χωράν να τα βάλω και θα αναρτώ εδώ- να πω κι ένα μεγάλο ευχαριστώ στην ακούραστη συνεργάτισσα Λουκία που έχει αντιγράψει μια τεράστια γκάμα κειμένων)

«Την παρελθούσαν Κυριακήν επεσκέφθη την πόλιν μας περί την 11 προμεσημβρινήν ο πρώτος Νομάρχης του νεοσυστάτου Νομού μας κ. Π. Τζικάκης συνοδευόμενος υπό του Διευθυντού της Νομαρχίας κ. Βασιλάκου του μηχανικού κ. Βλάχου, του κ. Ταγματάρχου Χωροφυλακής και εφίππων χωροφυλακών.

Από της προηγουμένης ητοιμάζετο εις τον επισκεπτόμενον την πόλιν μας κ. Νομάρχην ενθουσιώδης αληθώς υποδοχή. Η πόλις ολόκληρος είχε σημαιοστολισθή και μία κίνησις ασυνήθης παρετηρεί το λόγω της συρροής πλήθους κόσμου και εκ των πέριξ Κοινοτήτων.

Εις το άκρον της πόλεως και εις την θέσιν «Κογκέλα» όπου ευρίσκονται τα δύο εξοχικά καφενεία μας είχε στηθή υπό της Κοινοτικής αρχής επιβλητική αψίς καταλλήλως διακεκοσμημένη φέρουσα την επιγραφήν «Καλώς ήλθατε» . Επί της αψίδος ήσαν ανηρτημέναι αι εικόναι του Βασιλεώς μας Γεωργίου Β και του χαλυβδίνου Κυβερνήτου κ. Ι. Μεταξά.

Από της πρωΐας ακόμα άμα τη αναγγελία της αναχωρήσεως του κ. Νομάρχου εξ Ηγουμενίτση είχον συγκεντρωθή εις την ως άνω ορισθείσαν θέσιν της υποδοχής αι στρατιωτικαί και κοινοτικαί αρχαί, οι υπάλληλοι μετά των προϊσταμένων των αντιπροσωπεία των συμπολιτών μας Μουσουλμάνων και πλήθος κόσμου το οποίον ανέμενεν εναγωνίως την άφιξιν του πρώτου Νομάρχου μας.

Προ της αψίδος είχον παραταχθή κατ’ αντιζυγίαν οι οικότροφοι αμφοτέρων των Οικοτροφείων μας και οι μαθηταί των Σχολείων μας με επί κεφαλής τας δύο φιλαρμονικάς της Κοινότητος και του Οικοτροφείου Αρρένων.

Μετέβησαν δε προς προϋπάντησεν του κ. Νομάρχου εις το χωρίον Βρυσέλλα ο πρόεδρος της Κοινότητος κ. Μ. Φραγκίσκος, ο κ. Ε. Αθανασάκος συμβολαιογράφος, τέως έπαρχος της Επαρχίας Θυάμιδος, ο κ. Δον. Σπανόπουλος και ο κ. Δ. Βουγίδης.

Περί την 11ην ακριβώς προμεσημβρινήν άμα τη αφίξει του κ. Νομάρχου αι μουσικαί ανέκρουσαν το εμβατήριον η δε παράταξις απέδωσε τας κεκανονισμένας τιμάς. Ο κ. Νομάρχης εύχαρης και γελαστός προχωρεί διά μέσου της παρατάξεως και φθάνει προ της αψίδος ένθα ήσαν συγκεντρωμένοι οι επίσημοι. Ενταύθα προσφωνεί τον κ. Νομάρχην δι’ εμπνευσμένης προσλαλιάς ο δικηγόρος της πόλεως μας κ. Ε. Κουτούκης ως εξής.

Η ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΙΣ ΤΟΥ κ. ΚΟΥΤΟΥΚΗ

Κύριε Νομάρχα,

Σύσσωμος ο λαός της πόλεως Φιλιατών υποδέχεται σήμερον μετά μεγάλης χαράς και ενθουσιασμού Υμάς, εκδηλώνων την ευγνωμοσύνην του διά την τιμητικήν επίσκεψιν του Νομάρχου του νεοσυσταθέντος νομού Θεσπρωτίας και του εύχεται το ως ευ παρέστη.

Επέπρωτο επί των ημερών της παρούσης Εθνικής Κυβερνήσεως να εκπληρωθή ο διακαής πόθος του πληθυσμού της παρημελειμμένης και απομεμακρυσμένης ταύτης γωνίας με την σύστασιν του νομού τούτου.

Διά το γεγονός τούτο η Επαρχία αυτή η πολυπληθεστέρα του νεοσυσταθέντος νομού Θεσπρωτίας εκφράζει την βαθεία της ευγνωμοσύνην προς την Εθνικήν Κυβέρνησιν διά το επιδειχθέν κρατικόν ενδιαφέρον.

Ο πολυετής και τραχύς αγών, των γνησίων Ελλήνων της γωνίας ταύτης, όσον αφορά την διεκδίκησιν των δικαιωμάτων των παρά των εκάστοτε κυβερνήσανταν κοινοβουλευτικών Κυβερνήσεων, προσέκουεν εις την αδιαφορίαν και την άρνησιν αυτών τούτων των Κυβερνήσεων μη θελήσασαι να μεριμνήσωσι καθόλου διά τον ατυχή τούτον πληθυσμόν και τόπον.

Διά τον λόγον τούτον ο τόπος τον οποίον διά πρώτην φοράν επισκέπτεσθε θα Σας παρουσιάση καταφανή τα κενά και τας ελλείψεις πάσης κρατικής μερίμνης, ην εδικαιούτο να τύχη από τας παρελθούσης κομματικάς Κυβερνήσεις. Η γωνία αυτή με την πλήρη εικοσιπενταετία ελευθέρας ζωής εισελθούσα εις τους κόλπους της μητρός Ελλάδος, άμα τη απελευθερώσεως της ευρίσκεται σήμερον υπό τας δυσμενείς εκείνας συνθήκας υφ’ ας και προ της απελευθερώσεως.

Διότι αι εσωτερικαί πολιτικαί διαμάχαι των δρασάντων επί της πολιτικής σκηνής προσώπων, οι οξύτατοι και ατέλειωτοι ανταγωνισμοί, οι πολυετείς πολιτικοί διαξιφισμοί είχον ως αποτέλεσμα όχι μόνον την εγκατάλειψιν του τόπου τούτου ενός μεγάλου και πλουτοφόρου τμήματος της ελληνικής χώρας, αλλά γενικωτέρον την υπόσκαψιν των θεμελίων αυτής ταύτης της πατρίδος την καταβάθρωσιν και αποσύνθεσιν πάσης ικμάδος της.

Η εθνική Κυβέρνησις της 4ης Αυγούστου, υπό την θερμουργόν πνοήν του εξοχωτάτου κ. Ιωάν. Μεταξά, κατέλυσε τον φθοροποιό κομματισμόν, ανεστήλωσε μίαν νέαν κατάστασιν και έθεσε νέας και στερεάς βάσεις διά την εποικοδόμησιν του νέου Κράτους. Την στερεότητα των βάσεων του νέου Κράτους εγγυάται ολόκληρος ο ελληνισμός.

Και η γωνία αυτή, υπέρ παν άλλο τμήμα της ελληνικής χώρας, επεδοκίμασε μετά στοργής την νέαν κατάστασιν και ετάχθη παρά το πλευρόν της εθνικής κυβερνήσεως συντρέχουσα την ανορθωτικήν προσπάθειάν της και αναμένουσα κρατικήν στοργήν και μέριμναν προς καλυτέρα βελτίωσιν των συνθηκών ύφας διατελούμεν.

Εις ταύτα απαντών ο κ. Νομάρχης ευχαρίστησε τον Λαόν διά την ενθουσιώδη υποδοχήν την οποίαν του επεφύλασσε και ετόνισε την μεγάλην σπουδαιότητα της συστάσεως του Νομού Θεσπρωτίας διά την πρόοδον και ευημερίαν του τόπου το οποίον και απεκάλεσε γην της επαγγελίας. Συνέστησε πειθαρχίαν και υπακοήν εις το Νέον Κράτος διά την αναδημιουργίαν της Ελλάδος, αποστρεφόμενος και προς τους Μουσουλμάνους συμπολίτας μας.

Μεθ’ ο κατηυθύνθη εις το Κοινοτικόν γραφείον από του εξώστου του οποίου αφού προηγουμένως παρήλασαν ενώπιόν του οι οικότροφοι των δύο οικοτροφείων μας, οι μαθηταί του Δημοτικού Σχολείου και του Ημιγυμνσίου μας με επικεφαλής τας δύο φιλαρμονικάς, ωμίλησε προς τον Λαόν ειπών τα εξής.

Ο ΛΟΓΟΣ ΤΟΥ κ. ΝΟΜΑΡΧΟΥ

Αγαπητοί Θεσπρωτοί,

Λόγια έχετε ακούσει πολλά, Αλλά με διαφορετικόν σκοπόν. Τα λόγια μου είναι ειλικρινή. Δεν ήθελα διά να σας ζητήσω τον ψήφον. Δεν ήλθα διά να σας δώσω υποσχέσεις. Ήλθα διά να σας γνωρίσω και να ζητήσω την συνδρομήν διά το βαρύ έργον το οποίον ανέλαβον. Η Εθνική Κυβέρνησις εν τη επιθυμία της όπως εξυπηρετήση και τα δίκαια του παρημελημένου και μη γνωρίσαντος την Κρατικήν στοργήν τούτου τόπου απεφάσισε την ίδρυσιν του Νομού Θεσπρωτίας την διοίκησιν του οποίου ευηρεστήθη να μου αναθέση. Φιλόδοξα να αναδείξω το νεοσύστατον Νομόν εις πρότυπον όλων των Νομών της Ελλάδος. Και διά τούτο πρέπει να ειργασθώμεν όλοι. Διά να επιτύχωμεν τούτο πρέπει να θάψουμε πρωτίστως το παρελθόν. Δι’ εμέ ετάφη. Θάψετέ το και Σείς. Ο καιρός των μεσαζόντων παρήλθεν. Σήμερα είσθε ελεύθεροι να προσέρχεσε εις τα Δημόσια γραφεία και να ζήσετε από τας αρμοδίας υπηρεσίας τα δίκαιά σας τα οποία αμέσως θα σας αποδίδωνται καθόσον είναι έντονα. Ο τόπος σας είναι γη της επαγγελίας. Έχομεν τον τόπον αυτόν εις χείρας και δεν έχομεν ανάγκην να ζητήσωμεν τίποτε από την Κυβέρνησιν. Αρκεί να τον εκμεταλλευθώμεν συστηματικώς και να τον καλλιεργήσωμεν. Πρέπει να διαθέσωμεν όλοι μας τας δυνάμεις. Εις την προσπάθειαν μας βεβαίως αυτήν θα προσκρούσωμεν και εις εμπόδια. Θα δοκιμάσωμεν στερήσεις, απογοητεύσεις πικρίας αλλά δεν θα ανακρούσωμεν πρύμναν ποτέ! Μη λησμονείτε ότι και οι προγονοί μας οίτινες εδημιούργησαν την μεγάλην Ελλάδα και έγραψαν ολοκλήρους σελίδας φιλοπατρίας αυταπαρνήσεως και ηρωϊσμού αντιμετώπισαν περισσοτέρας δυσχερείας, δικιμασίας πικρίας και στερήσεις.

Δεν θα σας διαφεύγει ότι η αρχαία Ελλάς υπό δυσμενεστέρας συνθήκας εμεγαλούργησεν. Και με την πεποίθησιν ότι θα φαίνωμεν αντάξιοι απόγονοι τοιούτων ευκλεών προγόνων σας παρακαλώ να αναφωνήσωμεν: Ζήτω ο Βασιλεύς, Ζήτω ο Εθνικός Κυβερνήτης Ζήτω ο Γ. Δ. Στρατηγός Γ. Κυρίμης.

Το τέλος του λόγου εκάλυψαν ουρανομήκεις ζητωκραυγαί υπέρ του Βασιλέως του Γ, Δ. Ηπείρου κ. Κυρίμη και του κ. Νομάρχου.

ΑΙ ΑΚΡΟΣΕΙΣ

Μετά ταύτα παρουσιάσθησαν ενώπιόν του οι πρόκριτοι της πόλεως, οι υπάλληλοι και διάφοραι επιτροπαί ίνα υποβάλλουν τα σέβη των. Άπαντας ο Νομάρχης κ. Πέτρος Τζικάκης εχαιρέτα διά χειροψίας. Εις την παρουσιασθείσαν επιτροπήν ήτις υπέβαλε μεταξύ άλλων και το ζήτημα της μεταφοράς της πρωτευούσης του νομού απήντησεν κατηγορηματικώς ότι αι αποφάσεις της Κυβερνήσεως λαμβανόμενοι κατόπιν βαθειάς μελέτης είναι αμετάκλητοι. Προς τους δημοσίους υπαλλήλους ιδιαιτέρως συνέστησε ευσυνειδησίαν, πειθαρχίαν καθότι ως είπεν εκ των υποχρεώσεων απορρέουν τα δικαιώματα, ταχύτητα και θετικότητα εις την εργασίαν και διευκόλυνσιν προ παντός του κοινού διότι εξ αυτού εξαρτάται ο Κρατικός προϋπολογισμός και όλοι οι υπάλληλοι είμεθα υπηρέται του.

Δι’ όλα τα ζητήματα εκράτησεν ιδιαιτέρως σημειώσεις. Την μεσημβρίαν προς τιμήν του κ. Νομάρχου παρέθεσαν πλουσιώτατον γεύμα οι μεγαλέμποροι της πόλεώς μας κ. κ.  Σταύρος και Γεώργιος Κοτσώνης.»

 

τα ΝΕΑ των Φιλιατών πριν 20 χρόνια!


9α9β9γ9δ

…να μ’ αγαπάς!


Φιλιάτες 25η Μαρτίου- παλιές παρελάσεις


2.........3......67.....ΠΑΡΕΛΑΣΗ 70 ΒΠΑΡΕΛΑΣΗ 25-3-1970ΠΑΡΕΛΑΣΗ ΝΤΑΛΙΑΝΗΣ 6848260_549122308437077_332068677_o90473242_10219009604423919_1726312227171991552_o665635_549122658437042_1934136694_o (1)

Φιλιάτες 1972, συναυλία Γυμνασίου!


ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΜΠΑΡΑΜΠΟΤΗ 72

Πιθανολογώ ότι κάποιες απο τις παρακάτω φωτογραφίες είναι από τη παραπάνω συναυλία- κάθε διόρθωση ευπρόσδεκτη- κι αν έχει καποιος το τηλ. του (τζον) Γιάννη  Μπαραμπούτη ας μου το στείλει!

ΣΥΝΑΥΛ 2ΣΥΝΑΥΛ 3ΣΥΝΑΥΛ 4

Εκδηλώσεις στο Φιλιάτι του 1969!


Μας έλειψαν φέτος γι’ αυτό δείτε αυτές, απο τα ΘΕΣΠΡΩΤΙΚΑ ΝΕΑ

ΦΙΛΙΑΤΕΣ ΑΠΟΚΡΙΕΣ κουλουμα χοροσ 69

Φιλιατιώτικες αναμνήσεις, 1965.


(ξέρω έπρεπε να την αναρτήσω χθές και θα είπατε μας δουλεύει ο φούλης… αλλά ήταν ο δαίμων του διαδυκτίου. Έτσι την αναρτώ σήμερα τη φωτογραφία: ¨6η τάξη Δημοτικού Φιλιατών στο σπήλαιο Περάματος Ιωαννίνων μαζι με τους δασκάλους Δημ. Λέντζαρη και Πατσίλης» απο το αρχείο του Θωμά Κώτση- Δ/ντη Καρδιολογικού στο Νοσοκομείο Γρεβενών

Η εικόνα ίσως περιέχει: ένα ή περισσότερα άτομα

Γνωμικό

Περιηγηθείτε εικονικά στα μεγαλύτερα μουσεία του κόσμου — ΕΛΛΑΣ


Το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο αποτελεί το σημαντικότερο μουσείο του κόσμου στον τομέα της Αρχαίας τέχνης. Στις συλλογές του εκπροσωπούνται όλοι οι πολιτισμοί που άνθισαν στον ελληνικό χώρο από την προϊστορική εποχή ως το τέλος της ρωμαϊκής περιόδου.

via Περιηγηθείτε εικονικά στα μεγαλύτερα μουσεία του κόσμου — ΕΛΛΑΣ

Ετικετοσύννεφο

Αρέσει σε %d bloggers: