Ιστότοπος για τους Φιλιατες και οχι μονο- με νέα και παλιά, ειδήσεις και σχόλια, λαογραφικά και φωτογραφικά θέματα και την εφημεριδα μας ¨τα ΝΕΑ των Φιλιατών¨ σε ηλεκτρονική μορφή


Απο τα υπάρχοντα ιστορικά στοιχεία οι Φιλιάτες άρχισαν να αναπτύσονται μετά το 1716- τότε πέρασε μέσα απο το Φιλιάτι ο μεγάλος δρόμος που ένωνε το λιμάνι της Σαγιάδας με τα Γιάννενα κλπ. Οι μετέπειτα άρχοντες των Φιλιατών έβλεπαν την ανάπτυξη και μέσα απο τους δρόμους. Διαβάστε παρακάτω έναν αγώνα που έκαναν 1931 οι τότε τοπικοί αρχοντες για των δρόμο Φιλιάτες- Πωγώνι, που δεν ολοκληρώθηκε ποτέ και που ίσως σήμερα ειναι η ευκαιρία- όπως γράφει ο φίλος Χριστόφορος Πουλίζος: Η σύνδεση με την Ιόνια στο Πωγώνι. Που θα βγάλει από την αφάνεια και τη Μουργκάνα και τους Φιλιάτες. Αλλά αν δεν γίνει προεργασία από τώρα, θα χαθεί κι αυτή η ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ευκαιρία…

Εφημερίδα ΘΕΣΠΡΩΤΙΑ του 1931– άρθρο του τότε πρόεδρου των Φιλιατών Δονάτου Σπανόπουλου.

Η ΟΔΟΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ ΠΩΓΩΝΙΟΥ  

Ο σεβαστός την ηλικίαν όχι όμως και την κρίσιν κ. Χρηστοβασίλης εις σημείωμά του εν τη «Ελευθερία» της 12ης τρέχοντος ευρίσκει τρόπον να χαρακτηρίση ως ανοησίαν την οδόν Φιλιατών – Πωγωνίου και να επιρίψη το βάρος της ευθύνης εις το Έπαρχόν μας κ. Αθανασάκον ως υποκινητήν της προσπαθείας ταύτης. Και μωρολογών ως έχει συνηθίσει εκ της ηλικίας του παρατάσσει ορισμένους αηδείς χαρακτηρισμούς εκεί που έπρεπε να εύρη λόγους να επαινέση και να ενθαρρύνη τους πρωτοπόρους του αρξαμένου ωραίου αγώνος της αναπτύξεως της μοναδικής συγκοινωνιακής αρτηρίας της εντεύθεν του Καλαμά ελευθέρας Ηπειρωτικής πατρίδος.

Αν κ. Χρηστοβασίλη η Επαρχία Θυάμιδος θα οφείλει ευγνωμοσύνην εις το ρεκτήν και δραστήριον σημερινόν της Έπαρχον, διότι μέσα εις την φωτεινήν τροχιάν της πολυσχιδούς και καρποφόρου διετούς διοικήσεώς του, διά προσπαθειών πολυμήνων και συνεχών, διά περιοδειών και ομιλιών επιμόνων, με συνεργάτας τους εκλεκτοτέρους των συνεπαρχιωτών μας, θα οφείλη ταύτην και κατά πρώτον λόγον, διότι κατώρθωσε να συνεγείρη προς μίαν ωραίαν προσπάθειαν τον πληθυσμόν της Επαρχίας, από την οποίαν προσπάθειαν εξαρτάται αυτή η ζωή του χωρικού και το μέλλον του τμήματος των Φιλιατών. Υπέρ τας 20.000 χιλιάδας κατοίκων της επαρχίας ευρίσκονται σήμερον αποκεκλεισμέναι πάσης συγκοινωνίας από Φιλιατών μέχρι Τσαμαντά και Λίστης και δεν είνε υπερβολή εάν σημειωθή ότι τα μεγάλα πανοχώρια της επαρχίας μας Βαβούρι, Πόβλα, Λειά, Αχούρια κτλ. Πληρώνουν κατ’ έτος βαρύν τον φόρον του ιδρώτος αλλά και του αίματος αποκλειόμενα επί μήνας μακρούς εις τα ορεινά κράσπεδα των ορέων Φιλιατών – Πωγωνίου στερούμενα ακόμη και αυτών των ξενητεμένων των παιδιών που ο πεζός ταχυδρόμος επί εβδομάδας αδυνατεί να μεταφέρη ελλείψει συγκοινωνίας. Και αν σεις και όλοι οι λοιποί συνομοϊδεάται σας Γιαννιώτες που θέλετε μπρός στα Γιάννενα σας να πνίξετε κάθε αναδημιουργίαν του υπαίθρου της Ηπείρου , εθέλοντα τι φλείτε προ της απελπιστικής αυτής καταστάσεως των χωρικών και επιθυμείτε να πνίξετε, επαλαμβάνομεν , μ’ όσα μπορείτε άτιμα μέσα, με την διασποράν της διχονοίας και διαβολής κάθε ευγενή προσπάθειαν του πληθυσμού, ………………………. μαθητή το καλά σας ηνοήσαμεν όπως πρέπει και περισσότερον ηνδρώθημεν διά να υποστηρίξωμεν τα συμφέροντά μας.

Από τον δρόμον Φιλιατών- Δελβινακίου που είνε πλέον το σύνθημα της εργατικότητος και της προοδευτικότητος κάθε Τσάμη που ζή δώθε από τον Καλαμά, εξαρτάται να ζήση και ο κόσμος αυτών των εγκαταλελειμμένων Ελλήνων με την άνεσιν του σημερινού πολιτισμού, να μετριάση και δι’ αυτόν κατά τα τρία τέταρτα η ακρίβεια των χρειωδών της ζωής, να γίνη το Φιλιάτι η ακμάζουσα παραμεθοριακή ελληνική πολίχνη της εμπορικής προόδου και της εθνικής σκοπιάς, και από τον δρόμον αυτόν, που κατά δεκάδας χιλιομέτρων άγει συντομότερον προς την θάλασσαν, θα αναπνεύση ελευθέρως το πολιτισμένο Πωγώνι και θα κινηθή ο Ηπειρώτης προς την εργασίαν του και την ανάπτυξιν των οικονομικών του.

Έχει την σημασίαν την εκπολιτιστικήν πρωτίστως αλλά και με την οικονομικήν κατά συντρέχοντα ουσιώδη λόγον, και ως τοιαύτη μία συγκοινωνιακή αρτηρία μέλλουσα να εξυπηρετήση υπερτριάκοντα χιλιάσας πληθυσμού αποτελεί πρόβλημα με φανεράς τας υπέρ της λύσεώς του απόψεις, και, όσον και να παρουσιάζη δυσχερείας, ίσως οικονομικάς, πρώτο ενθέμενον εις την οδόν της πραγματοποιήσεώς του, διότι απηχεί τον βαθύτατον από τον πόθον και τον μοναδικόν σκοπόν του πληθυσμού που ξέρει τρώγοντας μόνον αλάτι και ψωμί να αγαπά την πατρίδα του και την καλύτερή της τύχη.

Ο Σύνδεσμος των κοινοτήτων Φιλιατών – Τσαμαντά και Λίστης που περιέχει δεκατέσσαρα χωριά, τα οποία θα γίνουν είκοσι με την προσχώρησιν εις αυτόν και όλων των άλλων κοινοτήτων, ενισχυόμενος από το Ταμείον Επαρχιακής Οδοποιΐας, το οποίον τόσον υπολογίζει επί της σημασίας της οδού θα παρακολουθήση με πίστιν και εγκαρτέρησιν την πρόοδον του έργου και δεν θα είνε η ημέρα μακράν καθ’ ην η προσπάθεια η σημερινή θ’ αποδώση τα ωραία της αποτελέσματα δι’ ένα πληθυσμόν, τόσον όμως εγκαταλειφθέντα.

Δεν παραθέτωμεν τι διά την σημασίαν της οδού μελλούσης ν’ αποτελέση το μοναδικόν μέσον κινήσεως των εν προκαλύψει στρατιωτικών τμημάτων της Χώρας, ούτε διά την εξέλιξιν της εις μίαν πρώτης τάξεως συγκοινωνιακήν αρτηρίαν από του Ιονίου πελάγους προς Μακεδονίαν διά Πωγωνίου και Κονίτσης, είνε δε γνωστόν ότι είνε γνωστόν ότι είνε συντομωτέρα πάσης άλλης οδού κατά 40 χιλιόμετρα, αλλά σημειούμεν απλώς κ. Χρηστοβασίλη ότι δεν ομιλείτε, ως ψευδώς ισχυρίζεσθε, εξ’ ηπειρωτικού ενδιαφέροντος αλλά εξ’ άλλων υπολογισμών. Ασχημον είτε λοιπόν εις βάρος μιάς ωραίας και ευγενούς προσπαθείας ενός ενθουσιώντος πληθυσμού και εις βάρος ενός των πλέον εργατικών και δημιουργικών υπαλλήλων της Ηπείρου αφού τίποτε άλλο δεν δύνασθε να πράξητε προς προβιβασμόν  των συμφερόντων της λησμονημένης Τσαμουργιάς μας.

Δ. Η. ΣΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

Πρόεδρος Συνδέσμου

Φιλιατών – Τσαμαντά – Λίστης

ΣΥΣΚΕΨΙΣ 14 ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΔΙΑ ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΦΙΛΙΑΤΩΝ – ΠΩΓΩΝΙΟΥ

Αύριον Παρασκευήν και περί ώραν 10 π.μ. συνέρχονται εις Γενικήν Συνέλευσιν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου Φιλιατών – Τσαμαντά- Λίστης υπό την προεδρείαν του Σπανοπούλου, προέδρου του Συνδέσμου, προκειμένου να αποφασίσωσι περιτού απολογισμού και προϋπολογισμού του Συνδέσμου και συσκέφθωσιν επί της διαμορφωθείσης καταστάσεως κατόπιν της εμπαικτικής αποφάσεως του Ταμείου Επαρχιακής Οδοποιΐας.

Θα παραστούν κατά την Συνέλευσιν 14 προέδροι Κοινοτήτων μεθ’ ενός των συμβούλων των.

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Ετικετοσύννεφο

Αρέσει σε %d bloggers: