Ιστότοπος για τους Φιλιατες και οχι μονο- με νέα και παλιά, ειδήσεις και σχόλια, λαογραφικά και φωτογραφικά θέματα και την εφημεριδα μας ¨τα ΝΕΑ των Φιλιατών¨ σε ηλεκτρονική μορφή


Κύριε Περιφερειάρχη, κύριε Πρόεδρε του Περιφερειακού Συμβουλίου, κυρίες και κύριου Σύμβου- λοι,

«Αξιοβίωτη» είναι εκείνη η μορφή ολοκληρωμένης ανάπτυξης, για την οποία αξίζει κανείς να ζει, να προσπαθεί και να παλεύει, η ταυτόχρονα στο χώρο και το χρόνο οικονομική, κοινωνική, πολιτική και κατάλληλη τεχνική / τεχνολογική ανάπτυξη, η οποία θα πρέπει να τελείται πάντα σε διαλλακτική αρμο- νία και με σεβασμό στον άνθρωπο και το φυσικό και πολιτισμικό του περιβάλλον.

Έχοντας τα παραπάνω ως «ευαγγέλιο», η Περιφερειακή Αρχή επενδύει σε έργα και δράσεις:

 • για την διατήρηση και την ανάδειξη των συγκριτικών μας πλεονεκτημάτων ως Ήπειρος, το φυ- σικό μας περιβάλλον, την πολιτιστική μας κληρονομιά, τα τοπικά μας προϊόντα και την αγροτική παραγωγή,
 • για την βελτίωση της προσβασιμότητας, της οδικής ασφάλειας, την καθημερινότητα και την προστασία των ευπαθών ομάδων, την καταπολέμηση της ανεργίας και των κοινωνικών διακρί- σεων, την καινοτομία, την έρευνα, την επιχειρηματικότητα, την έξυπνη εξειδίκευση και τις τε- χνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών, την υγεία, την ευεξία, τον τουρισμό και την διαχεί – ριση της ενέργειας.

Το 2020 χαρακτηρίστηκε από την μεγάλη υγειονομική κρίση. Οι κοινωνικές, οικονομικές και δημοσιο- νομικές επιπτώσεις της πανδημίας καθόρισαν την πολιτική της Περιφερειακής Αρχής, η οποία κλήθη – κε και έδρασε άμεσα και αποτελεσματικά.

Στραφήκαμε με μεγάλη επιτυχία στη στήριξη των μονάδων υγείας, την Πολιτική Προστασία και την στήριξη της Επιχειρηματικότητας.

Βασική πηγή χρηματοδότησης είναι το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (ΕΠ) της Περιφέρειας Ηπείρου. Η Περιφερειακή αρχή σχεδίασε το ΕΠ Ήπειρος 2014-2020 με στόχο την μόχλευση και την ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας και κοινωνίας και κατάφερε δεσμεύσεις, χρηματοδοτήσεις και υλοποιήσεις πλη – θώρας έργων και δράσεων. Οι Στρατηγικές του Επιχειρησιακού Προγράμματος για την επίτευξη του Αναπτυξιακού Οράματος της Περιφερειακής Αρχής διαμορφώνουν το συνεκτικό πλέγμα των 5 παρα – κάτω βασικών στόχων:

Α/ΑΑΞΟΝΑΣTAMEIO
1ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ . ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ & ΤΩΝ ΤΠΕ  ΕΤΠΑ
2ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΕΤΠΑ
3ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝΕΤΠΑ
4ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣΕΤΠΑ
5ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ & ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ  ΕΚΤ

Συνολικά από την έναρξη υλοποίησης του ΕΠ μέχρι 31/12/2020:

 • εκδόθηκαν 102 προσκλήσεις δημόσιας δαπάνης 453.675.401€, που αντιστοιχούν στο 153,5% του ΕΠ,
 • εντάχθηκαν 551 πράξεις επιλέξιμης δημόσιας δαπάνης 415.684.853€, που αντιστοιχούν στο 140,7% του ΕΠ,
 • αναλήφθηκαν νομικές δεσμεύσεις ύψους 238.820.477€, που αντιστοιχούν στο 80,8% του ΕΠ,
 • πραγματοποιήθηκαν και δηλώθηκαν δαπάνες ύψους 132.163.343€, που αντιστοιχούν στο 44,7% του ΕΠ.

Η πρόοδος υλοποίησης το 2020 καταγράφεται ως εξής:

 • εκδόθηκαν 16 προσκλήσεις προϋπολογισμού 99.569.940€, που αντιστοιχούν στο 33,7% του ΕΠ,
 • εντάχθηκαν 192 πράξεις προϋπολογισμού 121.095.467€, που αντιστοιχούν στο 41,0% του ΕΠ,
 • αναλήφθηκαν νομικές δεσμεύσεις ύψους 26.959.101€, που αντιστοιχούν στο 9,1% του ΕΠ,
 • πραγματοποιήθηκαν και δηλώθηκαν δαπάνες 34.088.266€, που αντιστοιχούν στο 11,5% του ΕΠ.

Από το σύνολο των έργων επέλεξα να δώσω έμφαση σ’ εκείνα του περιβάλλοντος, της ενέργειας καθώς και των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων:

Χ.Υ.Τ.Α. Ηπείρου

Υποβλήθηκε και εντάχθηκε στο ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ η χρηματοδότηση του έργου “Επέκταση υφιστάμενων ΧΥΤΑ Περιφέρειας Ηπείρου και μετατροπή τους σε ΧΥΤΥ”. Το έργο, ευθύνης Περιφερειακού ΦοΔΣΑ Ηπείρου με προϋπολογισμούς 3,7 εκατ. € με τον ΦΠΑ για το ΧΥΤΑ Ελληνικού και 5,8 εκατ. € με τον ΦΠΑ για τον ΧΥΤΑ Καρβουναρίου, αναμένεται να δημοπρατηθεί εντός του 2021.

Σταθμοί Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων

Ολοκληρώνεται το έργο κατασκευής και προμήθειας εξοπλισμού των Σταθμών Μεταφόρτωσης Ηπεί- ρου με συνολικό προϋπολογισμό 9.943.422,25 € με τον ΦΠΑ. Εκκρεμούν η αποπεράτωση του ΣΜΑ Καραϊσκάκη και η εγκατάσταση εξοπλισμού του ΣΜΑ Πρέβεζας.

Μονάδες Κομποστοποίησης προδιαλεγμένων και πράσινων αποβλήτων

Ολοκληρώθηκαν οι μελέτες των 3 μονάδων κομποστοποίησης για τις Περιφερειακές Ενότητες Άρτας, Πρέβεζας και Ηγουμενίτσας αντίστοιχα, σύμφωνα με τον ΠΕΣΔΑ Ηπείρου. Η Περιφέρεια Ηπείρου ολοκλήρωσε και παρέδωσε τις εγκεκριμένες οριστικές μελέτες και τα τεύχη δημοπράτησης των έργων υποδομής και εξοπλισμού των 3 μονάδων κομποστοποίησης στους αρμόδιους φορείς (Δήμοι Αρταίων, Πρέβεζας, Ηγουμενίτσας και Περιφερειακός ΦοΔΣΑ Ηπείρου). Ο προϋπολογισμός των έργων για την

Άρτα, την Πρέβεζα και την Ηγουμενίτσα εκτιμάται στα 3 εκατ. €. Οι μονάδες Πρέβεζας και Ηγουμενί – τσας θα χρηματοδοτηθούν από το ΕΠ Ήπειρος και η μονάδα της Άρτας από ΕΠ INTERREG. Η Μο- νάδα Κομποστοποίησης της ΠΕ Ιωαννίνων χωροθετήθηκε στην Εγκατάσταση Επεξεργασίας Αστικών Στερεών Αποβλήτων Ηπείρου και αποτελεί μέρος της παραγωγικής διαδικασίας της ΜΕΑ.

Κεντρικά Πράσινα Σημεία (Green Points)

Η Περιφέρεια Ηπείρου υλοποίησε και παρέδωσε τις εγκεκριμένες οριστικές μελέτες και τα τεύχη δη- μοπράτησης των έργων υποδομής και εξοπλισμού των Κεντρικών Πράσινων Σημείων, που προβλέπο – νται από το εγκεκριμένο ΠΕΣΔΑ Ηπείρου. Οι Δήμοι Ιωαννιτών, Αρταίων, Πρέβεζας, Ηγουμενίτσας, Πάργας, Νικολάου Σκουφά, Ζηρού, Ζίτσας και Κόνιτσας υπέβαλαν προτάσεις χρηματοδότησης σε Πρόσκληση του ΠΕΠ Ηπείρου σχετική με την κατασκευή και την λειτουργία των Κεντρικών Πράσινων Σημείων. Η ένταξη χρηματοδότησης των έργων των παραπάνω Δήμων πλην του Δήμου Κόνιτσας, έγι- νε το 2021.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΛΥΜΑΤΩΝ

Δίκτυα Αποχέτευσης Ακαθάρτων (ΔΑ) και Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) συμβασιοποι- ήθηκαν και ολοκληρώνονται με έργα προϋπολογισμού 54.907.619,14 €, όπως παρουσιάζονται συνοπτι- κά στον ακόλουθο πίνακα:

ΕΡΓΟΠ/Υ (€) ΣΥΜΒΑΣΗΣΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Δίκτυο Αποχέτευσης Ακαθάρτων (ΔΑΑ) και Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) ΤΚ Παρακαλάμου  3.836.159,26  ΔΑΑ: ολοκληρωμένο ΕΕΛ: δημοπρατείται
Κατασκευή χωριστικού Δίκτυο Αποχέτευσης (ΔΑ) και αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης ΔΚ Μετσόβου    4.792.129,73    Σε φάση ολοκλήρωσης
Έργα συλλογής και μεταφοράς λυμάτων οικισμών του πρώην Δ. Φιλοθέης και Καμπής Άρτας και επέκταση ΕΕΛ Φιλιππιάδος Δ. Ζηρού της Περιφέρειας Ηπείρου      5.850.590,00    ΔΑΑ: ολοκληρωμένο ΕΕΛ: ολοκληρωμένο
Έργα συλλογής και μεταφοράς λυμάτων οικισμών των πρώην Δ. Αμβρακικού (νυν Δ. Αρταίων) και Αράχθου (νυν Δ. Νικολάου Σκουφά) της Περιφέρειας Ηπείρου      6.981.888,81      Ολοκληρωμένο ΔΑΑ
Έργα συλλογής, μεταφοράς, επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων πρώην Δ. Ζαλόγγου (νυν Δ. Πρέβεζας) και οικισμών Λούτσας & παραλίας Λούτσας Δ. Πάργας, Περιφ. Ηπείρου      20.563.876,81    ΔΑΑ: υπό κατασκευή ΕΕΛ: υπό κατασκευή
ΕΡΓΟΠ/Υ (€) ΣΥΜΒΑΣΗΣΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Έργα συλλογής, μεταφοράς, επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων για την εξυπηρέτηση των οικισμών Συβότων, Πλαταριάς, Πέρδικας και Αρίλλα Δ. Ηγουμενίτσας      12.882.974,53    ΔΑΑ: σε φάση ολοκλήρωσης ΕΕΛ: σε φάση ολοκλήρωσης
Κατασκευή ΔΑ ΔΚ Κόνιτσας και ΕΕΛ Δ. Κόνιτσας ΠΕ Ιωαννίνων  8.832.974,39Ολοκληρώθηκε η μελέτη. Αναμένεται η δημοπράτηση του έργου
ΣΥΝΟΛΟ54.907.619,14 

ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Η Περιφέρεια Ηπείρου, σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ETEπ), χρηματοδότη- σε και εκπόνησε μελέτες 1,5Μ € για τα παρακάτω έργα:

 • Αναβάθμιση του φωτισμού στο εθνικό και επαρχιακό οδικό δίκτυο της Περιφέρειας Ηπεί- ρου: Το έργο θα εκσυγχρονίσει την υποδομή του φωτισμού στο εθνικό και επαρχιακό οδικό δί- κτυο της Περιφέρειας Ηπείρου με στόχο την οδική ασφάλεια, την εξοικονόμηση χρημάτων και ενέργειας και την προστασία του περιβάλλοντος. Ο προϋπολογισμός του έργου διαμορφώθηκε στα 8,5Μ € και θα υλοποιηθεί με Σύμπραξη Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα. Το έργο και βρί- σκεται στην φάση επιλογής αναδόχου.
  • Αναβάθμιση αστικού και οδικού φωτισμού των Δήμων Ιωαννιτών και Πρέβεζας: Τα έργα, συνολικού εκτιμώμενου προϋπολογισμού 15Μ €, θα εκσυγχρονίσουν τις αντίστοιχες υποδομές των Δήμων με στόχους την βελτίωση της οδικής τους ασφάλειας, την εξοικονόμηση χρημάτων και ενέργειας και την προστασία του περιβάλλοντος. Η Περιφέρεια Ηπείρου συνέταξε τα τεύχη δημοπράτησης των έργων, προκειμένου να υλοποιηθούν με Συμβάσεις Ενεργειακής Απόδοσης. Η διαγωνιστική διαδικασία βρίσκεται σε εξέλιξη.
  • Ενεργειακή αναβάθμιση δημόσιων κτιρίων στην Περιφέρεια Ηπείρου: Το έργο, εκτιμώμενου προϋπολογισμού 15Μ €, θα εκσυγχρονίσει τις κτιριακές υποδομές 3νοσοκομείων και 2 αστυνο- μικών διευθύνσεων, προκειμένου να εξοικονομήσει ενέργεια και την βελτίωση των παρεχόμε- νων υπηρεσιών στους πολίτες. Ολοκληρώνονται, εντός του 1ου εξαμήνου του2021 τα τεύχη δη- μοπράτησης και η διακήρυξη του έργου, το οποίο θα χρηματοδοτηθεί από το περιφερειακό επι – χειρησιακό πρόγραμμα Ηπείρου του ΕΣΠΑ για την περίοδο 2021 – 2027.
  • Αναβάθμιση λιμναίας συγκοινωνίας Παμβώτιδας. Εκσυγχρονισμός και επέκταση των παρα- λίμνιων υποδομών: Στόχος του έργου είναι η ενεργειακή και περιβαλλοντική αναβάθμιση της λίμνης και του τουριστικού προϊόντος που σχετίζεται με αυτή. Το 2020 ολοκληρώθηκαν οι νο- μοθετικές ρυθμίσεις σχετικά με την αδειοδότηση εργασιών σε “γλυκά νερά”. Σε συνεργασία με τους εμπλεκόμενους φορείς ολοκληρώνεται η μελέτη και ο προϋπολογισμός του έργου.

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Η Περιφέρεια Ηπείρου σχεδίασε έργα προστιθέμενης αξίας για την τοπική κοινωνία και οικονομία, για τα οποία διεκδίκησε και πέτυχε χρηματοδοτικούς πόρους, με την συμμετοχή της σε Ευρωπαϊκά Προ – γράμματα. Έως 31/12/2020 έχουν ενταχθεί και υλοποιούνται 19 έργα συνολικού προϋπολογισμού 13.078.363,04€, όπως φαίνονται στον παρακάτω πίνακα:

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥΣΥΝΟΛΟ €
  IPA CBC GREECE – ALBANIA 2014-2020 (STRATEGIC)  WASTE RREACT – Integrated waste management facilities for boosting recycling and composting in 7 RegionsΚατασκευή καινοτόμων εγκαταστάσεων όπως μο- νάδα κομποστοποίησης στην Π.Ε Άρτας , σημεία green points, προμήθεια κάδων και οχημάτων με στόχο την ανακύκλωση. Επιπλέον θα δημιουργηθεί μια ψηφιακή πλατφόρμα παρακολούθησης και θα πραγματοποιηθεί μια καμπάνια ευαισθητοποίησης που θα περιλαμβάνει σχολεία, τοπικές επιχειρή- σεις και τους πολίτες.    1.699.042,75
    IPA CBC GREECE – ALBANIA 2014-2020 (STRATEGIC)Tactical Tourism Targeted ACTIons for the preservation, rehabilitation and promotion of historical, Cultural and naturAL assets encouraging TOURISM, in the entire GR-AL cross-border area  Στόχος είναι η προστασία και ανάδειξη πολιτιστι- κών και φυσικών πόρων. Στην Περιφέρεια Ηπεί- ρου θα μελετηθούν, αδειοδοτηθούν και οριοθετη- θουν δύο καταδυτικά πάρκα σε Πρέβεζα και Θε- σπρωτία.      147.991,00
  IPA CBC GREECE – ALBANIA 2014-2020 (STRATEGIC)  SAVE-WATER – Improving water management and supply infrastructure via smart technologies, policies and toolsΤο έργο εστιάζει στη βιώσιμη χρήση των υδάτινων πόρων και στην ενίσχυση της ποιότητας του νερού έναντι φυσικών και ανθρώπινων παρεμβάσεων. Έργο της Π.Η είναι η: 1) προμήθεια αισθητήρων για την παρακολούθηση της ποιότητας των επιφα- νειακών υδάτων 2) προμελέτη υφαλμύρανσης στην περιοχή της Πρέβεζας 3) φυσικοχημική ανάλυση επιφανειακών υδάτων.    100.000,00
  IPA CBC GREECE – ALBANIA 2014-2020 (ORDINARY)  EX.TOUR – Developing and promoting extreme tourism in Greece Albania cross-border areaΣτο πλαίσιο του XTREME KONITSA η Π.Η θα προβεί σε: ανακατασκευή του κεντρικού κτιρίου της Αναγνωστοπουλείου Σχολής για τη δημιουργία εκπαιδευτικού κέντρου (ΚΕΚ) με δομημένα εκπαι- δευτικά προγράμματα για οδηγούς βουνού, rafting, fly fishing, παραπέντε, αλεξίπτωτο πλαγιάς, kayak.    502.180,00
  IPA CBC GREECE – ALBANIA 2014-2020 (ORDINARY)  G.A.T.E – Greece Albania Trans-sectoral EnergyΟλοκλήρωση της Ενεργειακής Αναβάθμισης στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου με αντικα- τάσταση των υφιστάμενων ενεργοβόρων λαμπτή- ρων (κτιρίου και περιβάλλοντα χώρου) και δη- μιουργία συστήματος παρακολούθησης των ενερ- γειακών καταναλώσεων του κτιρίου (BMS).    257.023,18
IPA CBC GREECE – ALBANIA 2014-2020 (ORDINARY)  PROSFORA – Pilgrimage tours and pilgrimages to Greece and AlbaniaΣτόχος η ανάδειξη επιλεγμένων τόπων λατρείας και η αύξηση του προσκυνηματικού τουρισμού, με παράλληλη αξιοποίηση των δυνατοτήτων που πα- ρέχουν οι Τεχνολογίες Πληροφορίας & Επικοινω- νιών.  47.907,72
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥΣΥΝΟΛΟ €
    INTERREG CBC GREECE – ITALY 2014 – 2020 (ORDINARY)  IR2MA – Large Scale Irrigation Management Tools for Sustainable Water Management in Rural Areas and Protection of Receiving Aquatic EcosystemsΣύστημα διαχείρισης των αρδεύσεων σε περιοχές μεγάλης κλίμακας βάσει των εδαφολογικών χαρα- κτηριστικών, των απαιτήσεων κάθε καλλιέργειας και της εξέλιξης των μετεορωλογικών συνθηκών. Στόχος η εξοικονόμηση νερού και η μείωση της φόρτισης των απορροών στο περιβάλλον (λιπάσμα- τα κλπ). Πεδίο εφαρμογής στους κάμπους: Άρτας, Κόνιτσας, Ιωαννίνων, Κεστρίνης, Μεσοποτάμου, Πρέβεζας (Λούρος, Λάμαρη, Φιλιππιάδα, Νικόπο- λη, Πρέβεζα).      253.000,00
      INTERREG CBC GREECE – ITALY 2014 – 2020 (ORDINARY)      ERMIS – Earthquake disasters management integrated system1) Προμήθεια ειδικού εξοπλισμού για διάσωση μετά από σεισμούς. 2) Μελέτη επιπτώσεων στις κατασκευές από τους πρόσφατους σεισμούς (Βελ- λά) 3) Πλαρφόρμα υποστήριξης αντιμετώπισης κα- ταστροφών, η οποία θα φιλοξενεί πληροφορία για το ανθρώπινο δυναμικό και τα μέσα που θα μπο- ρούσαν να διατεθούν σε ένα συμβάν χωρικά αποτυ- πωμένο καθώς και τα υφιστάμενα επιχειρησιακά σχέδια ανά περίπτωση αναλυμμένα σε ρόλους. 4) Παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού για τη δημιουργία και πιστοποίηση εθελοντικών ομάδων και κοινές ασκήσεις με ιταλούς για μεταφορά τεχνογνωσίας        430.000,00
    INTERREG CBC GREECE – ITALY 2014 – 2020 (ORDINARY)  MeDinno – Joint development of innovative processes and products based on local dairy and meat tradition pertaining to ruminant farming and relevant agri-food sectors1) Ανάπτυξη νέων προϊόντων που αφορούν στους μετακινούμενους κτηνοτρόφους (τυρί και κρέας) – Προώθηση & BRANDING σε όλα τα στάδια των νέων προϊόντων (τυποποίηση, ταυτότητα, συσκευα- σία, στρατηγική προώθησης) 2) Εκπαίδευτικά σεμι- νάρια-δημιουργία πρωτόκολλων σχετικά με την ανάπτυξη και παραγωγή των νέων αυτών προϊ- όντων 3) Συμμετοχή σε διεθνείς εκθέσεις του αγροτουριστικού τομέα      296.627,00
  INTERREG CBC GREECE – ITALY 2014 – 2020 (ORDINARY)PALIMPSEST – Post Alphabetical Interactive Museum using Participatory, Space- Embedded, Story-TellingΔημιουργία πλατφόρμας επαυξημένης πραγματι- κότητας για την πολυεπίπεδη χρονικά παρουσίαση της πολιτιστικής κληρονομιάς αστικών περιοχών.Καλλιτεχνικές εγκαταστάσεις σε συγκεκριμένα σημεία από τη Σχολή Καλών Τεχνών (μικρά μη πα- ρεμβατικά)    164.957,80
  INTERREG CBC GREECE – ITALY 2014 – 2020 (ORDINARY)  CIAK – Common Initiatives to AcKnowledge and valorize tourism potential of the programme area through cinemaΔημιουργία πιλοτικής επιτροπής(Film offices) με υποστηκτικές δομές(portal/ βάση δεδομένων)Εκπαίδευση στελεχών της Περιφέρειας για δη- μιουργία του film office. 3) Κινηματογραφικό festival στα Ιωάννινα. 4) Θα γυριστούν μικρές ται- νίες από νέους δημιουργούς και θα πραγματοποιη- θεί ένα δίκτυο festival των εμπλεκόμενων περιο- χών.    90.004,10
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥΣΥΝΟΛΟ €
      INTERREG CBC GREECE – ITALY 2014 – 2020 (ORDINARY)      CI-NOVATEC – Customer intelligence for innovative tourism ecosystemsΜεθοδολογία για να υποστηριχτεί το Customer Intelligence και δημιουργία Customer Intelligence πλατφόρμας (application κινητών και BIG DATA).Τοπικά action plan για Δήμους, μελέτες ανάπτυξης των cluster για επιμελητήρια και ανάπτυξη στρατηγικών για Περιφέρειες 3) Εκπαι- δευτικά σεμινάρια και υλικό για τους εμπλεκόμε- νους με τον τουρισμό φορείς. δημιουργία μικρών τοπικών clusters μεταξύ επαγγελματιών LTC, ση- μείων ενδιαφέροντος Ponits of Interest (POI) κλπ, καθώς και ανταλλαγή καινοτομίας μέσω συνα- ντήσεων με τη start-up και R&D κοινότητα.        164.490,00
    INTERREG EUROPE“APPROVE” – Advancing Public Participation and Stakeholder Engagement for the Improvement of renewable energy policies (PGI05543)Σκοπός του Έργου είναι η προώθηση των ανανε- ώσιμων πηγών ενέργειας. Στο πλαίσιο του Έργου οι εμπλεκόμενοι φορείς θα εντοπίσουν, θα μοιρα- στούν και μεταφέρουν Καλές Πρακτικές στοχεύο- ντας στην βελτίωση των σχετικών πολιτικών και χρηματοδοτικών εργαλείων τόσο για την τρέχουσα όσο και για την επόμενη προγραμματική περίοδο.    185.580,00
    INTERREG EUROPERESOR ” – Promoting best practices to support energy efficiency and renewable energy in European islands and remote regions (PGI05092) 130.660,00€Σκοπός του Έργου είναι η προώθηση της εξοικο- νόμησης ενέργειας σε τοπικές επιχειρήσεις. Στο πλαίσιο του Έργου οι εμπλεκόμενοι φορείς θα εντοπίσουν, θα μοιραστούν και μεταφέρουν Καλές Πρακτικές στοχεύοντας στην βελτίωση των σχετι- κών πολιτικών και χρηματοδοτικών εργαλείων τόσο για την τρέχουσα όσο και για την επόμενη προγραμματική περίοδο.    130.660,00
INTERREG V-B ADRIATIC IONIAN programme 2014 – 2020  ADRION5SENSES – Building the ADRION Brand Name in Tourism: Indulging all Five SensesΔημιουργία τουριστικού brand που θα απευθύνεται σε όλες τις αισθήσεις (όραση, ακοή, οσμή, γεύση κ.λ.π.). Χρήση τεχνολογίας μέσω ψηφιακής πλατ- φόρμας και δημιουργία ψηφιακού αποθετηρίου, συμ- βατού με τις υπόλοιπες πλατφόρμες της Περι- φέρειας Ηπείρου.    268.899,49
INTERREG CBC GREECE – ITALY 2014 – 2020 (STRATEGIC)  TheNet_RoutΑναβάθμιση των Ιαματικών Πηγών & εκσυγχρονι- σμός των εγκαταστάσεών Αμαράντου, Καβασίλων, Πρέβεζας &Άρτας στο πλαίσιο προώθησης του ια- ματικού και του θεματικού τουρισμού  4.500.000,00
INTERREG CBC GREECE – ITALY 2014 – 2020 (STRATEGIC)  AI SMARTΑποκατάσταση και εκσυγχρονισμός του αλιευτικού λιμένα Μύτικα στο πλαίσιο διευκόλυνσης των θα- λάσσιων συνδέσεων μεταξύ Ελλάδα και Ιταλίας  2.960.000,00
INTERREG CBC GREECE – ITALY 2014 – 2020 (STRATEGIC)  BESTΤαυτοποίηση των συστατικών και αξιοποίηση των αρωματικών φυτών της περιοχής στο πλαίσιο ενί- σχυσης και προώθησης της βιοποικιλότητας  480.000,00
INTERREG CBC GREECE – ITALY 2014 – 2020 (STRATEGIC)  CREATIVE HUBSΠροώθηση της δημιουργικής βιομηχανίας και των παραδοσιακών μορφών (αργυροχοΐα, αγγειοπλαστι- κή) αξιοποιώντας την πολιτιστική κληρονομιά της περιοχής και ενίσχυση νέων επαγγελματιών που θέλουν να δραστηριοποιηθούν στον τομέα αυτό.  400.000,00

Ειδικότερα το 2020 δημοπρατήθηκαν τα έργα του παρακάτω πίνακα:

ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΑ ΕΡΓΑ  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ TOY ΕΡΓΟΥΧΡΗΜΑΤΟ- ΔΟΤΗΣΗΠ/Υ (€) ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ
  THE ROUT_ NET Thematic Routes and NetworksΑναβάθμιση των Ιαματικών Πηγών & εκσυγχρονισμός των εγκαταστάσεων Αμαράντου, Καβασίλων, Πρέβεζας & Άρτας. Εταίροι: Περιφ. Ηπείρου (LP), Περιφ. Δυτ. Ελλάδας, Περιφ. Ιονίων Νήσων, ΥΠΠΟ- Εφορεία Αρχαιοτήτων ΑχαΐαςINTERREG GR-IT call for targeted strategic    231.500,00
EX.TOUR Developing and promoting extreme tourism in Greece Albania cross-border areaΑποκατάσταση του κεντρικού κτιρίου της Αναγνωστοπουλείου Σχολής για τη δημιουργία εκπαιδευτικού κέντρου (ΚΕΚ) με δομημένα εκπαιδευτικά προγράμματα για οδηγούς βουνού, rafting, fly fishing, παραπέντε, αλεξίπτωτο πλαγιάς, kayak.  INTERREG GR-AL    420.000,00
WASTE RREACT Integrated waste management facilities for boosting recycling and composting in 7 Regions through cross-border activities    Κατασκευή μονάδας κομποστοποίησης στην Π.Ε Άρτας.  INTERREG GR-AL call for targeted strategic      1.500.000,00
BEST Addressing joint Agro- and Aqua- Biodiversity pressures Enhancing SuSTainable Rural Development  Ταυτοποίηση των συστατικών και αξιοποίηση των αρωματικών φυτών της περιοχής. Εταίροι: Περιφ. Ιονίων Νήσων (LP), Περιφ. Απουλίας, Περιφ. Ηπείρου  INTERREG GR-IT call for targeted strategic    330.645,16
  G.A.T.E. Greece Albania Trans-sectoral EnergyΟλοκλήρωση της Ενεργειακής Αναβάθμισης στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου με αντικατάσταση των υφιστάμενων ενεργοβόρων λαμπτήρων (κτιρίου και περιβάλλοντα χώρου) και δημιουργία συστήματος παρακολούθησης των ενεργειακών καταναλώσεων του κτιρίου (BMS).    INTERREG GR-AL    185.456,40
ΣΥΝΟΛΟ2.667.601,56

Θα πρέπει να αναφερθεί ότι το 2020 εντάχθηκε το έργο AETHER το οποίο αφορά σε παρεμβάσεις ολοκληρωμένης διαχείρισης των αποβλήτων από τη λειτουργία των μονάδων ιχθυοκαλλιέργειας καθώς και στη διαχείριση των νεκρών και άρρωστων ψαριών.

Ιδιαίτερη μνεία δίνεται στην αναβάθμιση των ιαματικών πόρων της Ηπείρου και συγκεκριμένα στα λου- τρά Αμαράντου, Καβασίλων, Πρέβεζας και Άρτας. Σ’ αυτή την προσπάθεια εκτός των παρεμβάσεων

στα ιαματικά λουτρά υλοποιούνται και υποστηρικτικά έργα, όπως οι δρόμοι πρόσβασης. Πρόθεση της Περιφέρειας είναι η αναβάθμιση και άλλων ιαματικών πηγών και λουτρών όπως της Σαγιάδας.

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Το 2020 η Επιτροπή Περιβάλλοντος, Χωρικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης της Περιφέρειας Ηπείρου συζήτησε και ενέκρινε 120 θέματα, εκ των οποίων, 44 εισηγήσεις Προγραμματικών Συμβάσεων, 1 εισήγηση τροποποίησης Προγραμματικής Σύμβασης, 70 γνωμοδοτήσεις Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, 3 εισηγήσεις συμμετοχής της Περιφέρειας σε έργα ευρωπαϊκών προγραμμάτων και 2 εισηγήσεις συμμετοχής της Περιφέρειας σε εκθέσεις.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

Το 2020 η Περιφέρεια Ηπείρου σύναψε 44 Προγραμματικές Συμβάσεις για την υλοποίηση δράσεων ή έργων.

ΤΟΜΕΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

Όσον αφορά στον τομέα Ανάπτυξης και Εμπορίου, κατατέθηκε τεύχος με τον Απολογισμό πεπραγμένων έτους 2020 των Διευθύνσεων που υπάγονται στην Γενική Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Περιφέρειας Ηπείρου, στο οποίο αναλύεται διεξοδικά το σύνολο των δράσεων που σχετίζονται με τις Διευθύνσεις “Βιομηχανίας – Ενέργειας και Φυσικών Πόρων”, “Δια Βίου Μάθησης – Απασχόλησης – Εμπορίου και Τουρισμού” και το σύνολο των δράσεων που σχετίζονται με τις Διευθύνσεις “Ανάπτυξης των Περιφερειακών Ενοτήτων της Περιφέρειας Ηπείρου”.

Κύριε Περιφερειάρχη, κύριε Πρόεδρε του Περιφερειακού Συμβουλίου, κυρίες και κύριου Σύμβου- λοι, καθώς πλησιάζει το τέλος της τρέχουσας προγραμματικής περιόδου ετοιμαζόμαστε για την νέα. Οι στόχοι της πολιτικής μας είναι:

ΣΤΟΧΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 1Μια εξυπνότερη Ευρώπη μέσω της προώθησης του καινοτόμου και έξυπνου οικονομικού μετασχηματισμού
ΣΤΟΧΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 2Μια πιο πράσινη χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα και ανθεκτική Ευρώπη μέσω της προώθησης της καθαρής και δίκαιης ενεργειακής με- τάβασης, των πράσινων και γαλάζιων επενδύσεων, της κυκλικής οικονομίας, της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή και της πρόληψης και διαχείρισης κινδύνων
ΣΤΟΧΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 3Μια πιο διασυνδεδεμένη Ευρώπη μέσω της ενίσχυσης της κινητικότητας και των περιφερειακών διασυνδέσεων ΤΠΕ
ΣΤΟΧΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 4Μια πιο κοινωνική Ευρώπη μέσω της υλοποίησης του ευρωπαϊκού πυλώνα κοινω- νικών δικαιωμάτων
ΣΤΟΧΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 5Μια Ευρώπη πιο κοντά στους πολίτες της, μέσω της προώθησης της βιώσιμης και ολοκληρωμένης ανάπτυξης των αστικών, αγροτικών και παράκτιων περιοχών, καθώς και μέσω της στήριξης τοπικών πρωτοβουλιών

Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στην διαχείριση των ενεργειακών πόρων, όπως οι ΑΠΕ, η πρόσβαση στη χρήση φυσικού αερίου κλπ.

Για την ολοκλήρωση του σχεδιασμού του ερχόμενου Επιχειρησιακού Προγράμματος, η Περιφερειακή Αρχή ξεκίνησε ευρεία διαβούλευση με όλους τους φορείς, των οποίων τη συνεισφορά θεωρεί απαραίτη- τη.

Κλείνοντας, θέλω να ευχαριστήσω τον Περιφερειάρχη, τους Αντιπεριφερειάρχες, τη Διαχειριστική Αρχή, τους υπηρεσιακούς παράγοντες και όλους τους εμπλεκόμενους φορείς για την αγαστή συνεργα – σία σας.

Οι εξαιρετικά δύσκολες καταστάσεις, λόγω της πανδημίας και της υποχρηματοδότησης που την συνο- δεύει, δυσχεραίνουν το έργο μας. Όμως εκλεγήκαμε για να δίνουμε λύσεις και αυτό, όπως λέει και ο Περιφερειάρχης, θέλει ΔΟΥΛΕΙΑ – ΔΟΥΛΕΙΑ – ΔΟΥΛΕΙΑ…

Σταυρούλα Μπραΐμη – Μπότση

Αντιπεριφερειάρχης Περιβάλλοντος, Ανάπτυξης και Εμπορίου.

Προσκλήσεις Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Ηπείρου για το 2020

Α/ΑΑΞΟΝΑΣΑΝΟΙΚΤΕΣ ΠΡΟΣΚΛ.  ΤΙΤΛΟΣ  Α/Α & ΑΡ ΠΡΟΣΚΛ.  Π/Υ  ΔΙΑΡΚΕΙΑΠΡΟΣΚΛ. ΠΡΟΣ ΑΞΙΟΛΟ- ΓΗΣΗ
11ΝΑΙΕνίσχυση φορέων για την ανάπτυξη αριστείας μέσα από την υποστήριξη ερευνητικών υποδομών106/20201.000.00018/1/2020 – 31-5-2021
21ΝΑΙΕνίσχυση Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία Covid-19 στην Περιφέρεια Ηπείρου105/202045.000.00025/10/20 – 23/12/20 
32ΝΑΙΠαρεμβάσεις που συμβάλλουν στην ενεργειακή αποδοτικότητα των αστικών μεταφορών και κέντρων – Β’ κύκλος102/202013.000.00014/9/20 – 16/4/218
42ΌΧΙΔικτύωση και προβολή της Πολιτιστικής Διαδρομής στα Αρχαία Θέατρα της Ηπείρου92/2020150.00031/1/20 – 30/10/201
53ΌΧΙΈργα υποστήριξης ΔΕΔ-Μ – Υποδομές διασύνδεσης93/202025.000.00030/4/20- 30/12/200
64ΌΧΙΥποδομές Κοινωνικής Πρόνοιας της Στρατηγικής ΒΑΑ94/20201.300.0004/5/20 – 3/7/200
74ΝΑΙΥποδομές για περιθωριοποιημένες κοινότητες104/20201.000.00027/10/20 – 19/2/211
85ΌΧΙΕναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής έτους 2020-202195/20204.900.00027/7/20 – 31/8/200
95ΌΧΙΑναβάθμιση δεξιοτήτων σε άνεργους και ενίσχυση των προοπτικών ένταξης στην αγορά εργασίας88/20192.500.0002/3/2020 – 31/7/20200
105ΌΧΙΠαροχή υπηρεσιών προσχολικής αγωγής για ΑμεΑ και παροχή υπηρεσιών δημιουργικής απασχόλησης, ψυχαγωγίας και αναψυχής για ΑμεΑ, έτους 2020- 2021100/2020170.00027/7/20 – 31/8/200
115ΌΧΙΕνίσχυση των Μονάδων και Φορέων Υγείας του Υπουργείου Υγείας με επικουρικό προσωπικό για την ανταπόκριση στις ανάγκες λόγω της επιδημίας COVID – 1996/20204.224.94023/7/20-18/1/210
125ΝΑΙΕπιχορήγηση Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας97/2020500.0001/10/20-26/2/2116
135ΝΑΙΚατάρτιση, με πρακτική και Πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων των ανέργων της Στρατηγικής ΤΑΠΤοΚ – ΕΚΤ στην περιοχή υλοποίησης του ΤΑΠΤοΚ – Leader της ΗΠΕΙΡΟΣ Α.Ε.98/2020230.0001/9/20-30/11/200
145ΝΑΙΚατάρτιση και Πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων απασχολούμενων στους κλάδους της γεωργίας και της κτηνοτροφίας στην περιοχή εφαρμογής της Στρατηγικής ΤΑΠΤοΚ – ΕΚΤ στην περιοχή υλοποίησης του ΤΑΠΤοΚ – Leader της ΗΠΕΙΡΟΣ Α.Ε.»99/2020110.0002/9/20-30/11/200
155ΝΑΙΑναβάθμιση δεξιοτήτων των ανέργων μέσω Συμβουλευτικής, Κατάρτισης και Πιστοποίησης γνώσεων και δεξιοτήτων στην περιοχή εφαρμογής της Στρατηγικής ΤΑΠΤοΚ – ΕΚΤ του Leader της ΕΤΑΝΑΜ Α.Ε101/2020400.0004/9/20-20/11/200
165ΝΑΙΜηχανισμός Διαρκούς Πληροφόρησης και Υποστήριξης της Στρατηγικής ΤΑΠΤοΚ – ΕΚΤ στην περιοχή υλοποίησης του ΤΑΠΤοΚ – Leader της ΗΠΕΙΡΟΣ Α.Ε.103/202085.00030/10/20-10/12/200

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Ετικετοσύννεφο

Αρέσει σε %d bloggers: