Ιστότοπος για τους Φιλιατες και οχι μονο- με νέα και παλιά, ειδήσεις και σχόλια, λαογραφικά και φωτογραφικά θέματα και την εφημεριδα μας ¨τα ΝΕΑ των Φιλιατών¨ σε ηλεκτρονική μορφή


απο την εφημερίδα ΘΕΣΠΡΩΤΙΑ,

Την 11 τρέχοντος μηνός εν πάση μεγαλοπρέπεια εκηδεύθη εις την πόλιν μας ο Σωτήριος Μικρούλης. Την κηδείαν του εκλείψαντος πρεσβύτου παρηκολούθησε το Κοινοτικόν Συμβούλιον, οι δημόσιοι υπάλληλοι, σύμπας ο Χριστιανικός πληθυσμός της πόλεως και πολλοί εκ των περιχώρων.

Τον επικήδειον λόγον εξεφώνησεν ο συνομήλιξ του αποθανόντος κ. Γ. Σ. Βέκκος και ο οποίος έχει ως εξής:

Η προθυμία με την οποίαν οι συμπολίται μας σχεδόν όλοι προσήλθον εις την κηδείαν του Σωτηρίου Μικρούλη, αποδεικνύει την εκτίμησιν και τον σεβασμόν τον οποίον όλοι μας, και δικαίως, αισθανόμεθα προς αυτόν και τα αισθήματά μας ταύτα μας παρεκίνησαν ίνα, απερχόμενον εκ του μέσου ημών, κηδεύσωμεν μετά πάσης τιμής τον σεβαστόν συμπολίτην μας τούτον.

Εις την εκτίμησίν σας ταύτην προς τον αείμνηστον βασιζόμενος παρακαλώ να μου επιτρέψετε α ειπώ ολίγας λέξεις σχετικώς με τον βίον και την δράσιν αυτού εν τη η μητέρα κοινωνία, καίτοι υπό βαθειάς κατέρχομαι συγκινήσεως διά την απώλειαν ειλικρινεστάτου του αειμνήστου πατρός μου φίλου.

Κατά τα 45 έτη τα οποία έζησεν εν τω μέσω ημών Σωτήριος Μικρούλης, εγκατασταθείς ενταύθα μετά του αειμνήστου αδελφού του Αθανασίου εκ της γενετείρας των Τσαμαντά έλαβεν τοσούτον ενεργών μέρος εις την δημοσίαν μας ζωήν, ώστε δύναται της να είπη ότι η βιογραφία αυτού αποτελεί κεφάλαιον της ιστορίας του τόπου μας.

Δεν θα ασχοληθώ περί της δράσεώς του ως αρχηγού οικογενείας ούτε περί του εμπορικού του σταδίου.

Ό,τι μας ενδιαφέρει την στιγμήν ταύτην είναι η δράσις και πολιτεία αυτού εις τα κοινά πράγματα του τόπου μας, κυρίως δε τα 25 προ της απελευθερώσεως της πατρίδος μας έτη.

Καθ’ όλον αυτό το διάστημα ο Σωτήριος Μικρούλης έλαβεν μέρος εις όλας τας κοινοτικάς και τοπικάς υποθέσεις και ζητήματα. Είτε περί της Εκκλησίας επρόκειτο, είτε περί Των σχολείων μας, είτε υπέρ της όλης μας επαρχίας επρόκειτο ο Σωτήριος Μικρούλης πρόθυμος και άοκνος και εκ των πρώτων ελάμβανε μέρος. Συνεργάζετο εις την Εφορείαν των σχολείων μας, εις την Επαρχιακήν Δημογεροντίαν της Μητροπόλεως, εις την Δημαρχίαν Φιλιατών, εις το Ίνταρε μετζλησί και πανταχού όπως εκάλει η ανάγκη εις ιδιαιτέρας Επιτροπάς η συνέλευσις χαρακτήρος εθνικού,επαρχιακού, κοινοτικού. Ειργάσθη και εκοπίασε πάντοτε με όλας αυτού τας δυνάμεις υπέρ των κοινού καλού.

Εν τη ακμή της εμπορικής και κοινωνικής αυτών δράσεως, οι αδελφοί Μικρούλη απετελούν το κέντρον της υπέρ των κοινών πραγμάτων κινησεως, ο δε οίκος αυτών πάντοτε εκπληρούτο από διαφόρους συμπατριώτας ζητούντος την αντίληψιν αυτών επί διαφόρων υποθέσεων γενικού ή ιδιωτικού ενδιαφέροντος. Και ο μεν αείμνηστος Θανάσης διεκρίνετο ως βαθυστόχαστος και αυστηρός . Ότι όμως διέκρινε τον Σωτήριον Μικρούλην ήτο το μειδίαμα, η ευστροφία και επιδεξιότης. Ή μπορεί κανείς να ισχυρισθή ότι ο Σωτήριος Μικρούλης δεν είχεν εχθρούς. Είτε Καημακάμηδες, είτε Κατήδες , είτε Ζαμπητάδες, είτε Μαλιέδες και λοιποί κυβερνητικοί υπάλληλοι, είτε αγλαδες ισχύοντες και επιβαλλόμενοι κατά τους χρόνους εκείνους όλοι προς τον Σωτήριον Μικρούλην έτρεφον συμπάθειαν και επεδείκνυον φιλικάς διαθέσεις.

Χάρις εις τα προτερήματά του αυτά, ο Σωτήριος Μικρούλης παρείχεν αληθινάς και πολλάς υπηρεσίας είτε γενικού  είτε ιδιωτικού συμφέροντος. Σπανίως θ’ απετύγχανεν η μεσολάβησις και προσπάθεια αυτού υπέρ ευνοϊκής εκβάσεως. Χάρις δε εις την πείραν αυτού πάντοτε σχεδόν ορθή. Και δεν έλειπον κατά τους χρόνους εκείνους ζητήματα πολλάκις σπουδαία και εκ των οποίων ηπειλούντο αληθινοί κίνδυνοι τους οποίους ησύνεσις και φιλοπατρία των προκρίτων μας της απελθούσης γενεάς κατά το δυνατόν προελάμβανον.

Κατά τον Απρίλιον του 1897 την μεγάλην εβδομάδα, υπό την ηγεσίαν του αδελφού και τότε Μητροπολίτου ημών Κωνσταντίνου υπερανθρώπως ειργάσθη όπως αποφευχθή η διαρπαγή και λεηλασία της αγοράς και λοιποί κίνδυνοι οίτινες προς στιγμήν επεφάνησαν άμεσοι. Επίσης τω 1912 προσπάθησαν καθ’ όσον ηδύνατο ίνα προφυλαχθή η πόλις μας και περί χώρα από υπερβασίας. Κατά δε την απελευθέρωσιν της πατρίδος μας τω 1913 δεν εφείσθη προσπαθειών όπως προλήφθωσιν έκτροπα.

Τοιαύτη εν ολίγοις υπήρξεν η δράσις του αειμνήστου Σωτηρίου Μικρούλη, αγαπητοί συμπολίται αξία παντός επαίνου και τιμής. Διά του θανάτου αυτού κλείει ο κύκλος της παρελθούσης γεννεάς ης ήτο ο τελευταίος και σεβαστός εν μέσω ημών εκπρόσωπος. Διά τούτο και συνήλθομεν άπαντες σήμερον εις την κηδείαν αυτού ίνα αναγνωρίζοντες τον έργον αυτού, απονείμωμεν αυτώ τιμάς και κηδεύσωμεν αυτόν πανδημώς. Εις την ευγενή νεολαίαν ημών την πρωοριζομένην να καθέξη τας θέσεις ημών εν τη υπέρ των κοινών προσπαθεία συνιστώ προς μίμησιν την πολιτείαν του αειμνήστου συμπολίτου μας.

Είσθε πάντοτε στερρώς εχομένη των δύο μεγάλων και αρχαιοτάτων αρετών του Έθνους ημών της ευσεβείας και της φιλοπατρίας να ευδοκιμήση και υπερτερήση ημών εις τας πατρίδος εν γένει προσπαθείας αυτής.

Ευχόμενος δε προς τον Σωτήριον Χριστόν υπέρ αναπάυσεως της ψυχής του αειμνήστου και τιμημένου μας συμπολίτου εύχομαι του Σωτηρίου Μικρούλη αιωνία η μνήμη του.

ΨΗΦΙΣΜΑ

Το Κοινοτικόν Συμβούλιον Φιλιατών επί τω θλιβερώ αγγέλματι του θανάτουτου αειμνήστου Σωτηρίου Μικρούλη πολυειδώς και πολυτρόπως εξυπηρετήσαντος την Κοινότητα Φιλιατών συνελθών σήμερον εκτάκτως και ώραν 11 π.μ. εψήφισεν.

Να εκφρασθούν τα συλλυπητήρια του εις την οικογένειαν του μεταστάντος.

Ν’ ακολουθήση σύσσωμον το Κοινοτικόν Συμβούλιον την κηδείαν.

Να κατατεθώ στέφανος εκ δάφνης επί του σωρού του

Να διατεθούν δραχμή 200 υπέρ του Νοσοκομείου Φιλιατών και

Το παρόν ψήφισμα να δημοσίευε διά της Εφημερίδος «Θεσπρωτίας»

Ο πρόεδρος

Δ Ο Ν. ΣΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ανάστα. Σωτηρίου

Χρ. Κουφάλας

Μούσα Ντέμης

Σουαίπ Καράβι

Πέτρος Στρουγγάρης

Β. Βασιάδης

ΜΙΧ. Κίτσιος

Σ. Μάλλιος

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Ετικετοσύννεφο

Αρέσει σε %d bloggers: