Ιστότοπος για τους Φιλιατες και οχι μονο- με νέα και παλιά, ειδήσεις και σχόλια, λαογραφικά και φωτογραφικά θέματα και την εφημεριδα μας ¨τα ΝΕΑ των Φιλιατών¨ σε ηλεκτρονική μορφή


 ΑΠΟ ΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ «ΘΕΣΠΡΩΤΙΑ» του Γεωργίου Βουγίδη

Η ανακήρυξις της επαρχίας μας σε Μητρόπολη

Τελευταίως η Κυβέρνησις εδημοσίευσεν νόμον διά του οποίου λαμβάνεται πρόνοια διά την διάσωσιν των ιστορικών εγγράφων που υπάρχουν ακόμη εις τας βιβλιοθήκας των Μονών. Την σκοπιμότητα του νόμου τούτου την αντιλαμβάνεται ο καθείς. Θα ήτο όμως επίσης, σκόπιμον εάν τα μέτρα αυτά της διασώσεως και της διαφυλάξεως των οποιονδήποτε ιστορικών εγγράφων επεκταθούν εις τρόπον ώστε, πας ιδιώτης, που έχει λόγω θέσεως ή υπηρεσίας, υπό την διαφύλαξιν του οποιονδήποτε έγγραφο, έχον κάποιαν αξίαν, ιστορικήν, φιλολογικήν κτλ. να έχη και την ευθύνην της απώλειάς του. Άλλως, εκτός της εξαφανίσεως και πωλήσεως των εγγράφων τούτων, θα έχωμεν και την απώλειαν των διά λόγους αγνοίας της μεγάλης ή μικράς αξίας. Κάτι τέτοιο έγινεν επάνω κάτω με το κάτοθι δημοσιευόμενον πατριαρχικόν έγγραφον,που έχει κάποιαν αξίαν διά την επαρχίαν μας, που μας έφερε (μέσω τού κ. Σ. Βέκκου) ο κ. Ευ, Λέκκας, παντοπώλης από τους Αγίους Πάντας, το οποίον έγγραφον εύρεν ούτος ανάμεσα εις τα χαρτιά περιτυλίγματος, που ηγόρασε με την … οκάν, από έμπορον τον οποίον δεν ενθυμείτο]

Γρηγόριος ελέω Θεού Αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως, Νέας Ρώμης και Οικουμενικός Πατριάρχης.

Έθος κανονικόν η Εκκλησία έκπαλαι κέκτηται την των επαρχιών σύστασιν προς τας ανάγκας των καιρών και την καλήν του όλου συγκροτήματος υπόστασιν προσαρμόζειν και οικονομείν εις εύρυθμον και λυσιτελή των επί μέρους τε και του όλου παράστασιν και διακυβέρνησιν.

Επειδή τοίνυν και κατά τον καθ’ ημάς Αγιώτατον Πατριαρχ. Οικουμενικόν Θρόνον μετά την άρτια εξ Ασίας και της Θράκης εις το Ελλην. Κράτος καταφυγήν του ορθοδόξου πληθυσμού άμα τοις ποιμέσιν αυτού και την εκ τούτου προελθούσαν αλλοίωσιν ανάγκη παρέστη πρόνοιαν λαβείν περί της ευρύθμου και αναλόγου προς τας νέας ανάγκας, γενικάς τε και μερικάς, εκκλησιαστικής συστάσεως των διαφόρων εν τω Ελλην. Κράτει περιοχών καθ’ ημάς Πατριαρχικού κλίματος, ή Μετριότης ημών μετά των περί ημάς Ιερωτάτων Μητροπολιτών και υπερτίμων, των εν αγίω Πνεύματι αγαπητών ημίν αδελφών και συλλειτουργιών, δυσκεψάμεσνοι μετά της οφειλομένης προσοχής περί της ανάγκης ταύτης, εγνώμεν συν άλλοις και νέας ιδρύσαι Μητροπόλεις εκ τμημάτων των υπαρχουσών επι τη βάσει και της πολιτικής διαιρέσεως των μερών.

Ούτω δη φροντίσαντες και διασκεψάμενοι συνοδικώς, εγνώμεν συστήσαι επ’ αισίοις και την νέαν επαρχίαν και Μητρόπολιν Φιλιατών και Γηρομερίου, χωρίσαντες από της Ιεράς Μητροπόλεως Παραμυθίας την περιοχήν ταύτην και απαράσαντες εξ αυτής την νέαν ταύτην Μητρόπολιν Φιλιατών και Γηρομερίου.

Εφ’ ω και αποφαινόμεθα και ορίζομεν συνοδικώς όπως η εξονομασθείσα περιοχή Φιλιατών και Γηρομερίου αποτελή εφεξής ιδίαν επαρχίαν και Μητρόπολιν επωνύμουμενην «Ιεράν Μητρόπολιν Φιλιατών και Γηρομερίου», μεθ’ έδρας της πόλεως Φιλιατών, ο δέ εν αυτή ποιμαίνων αρχιερεύς, μνημονεύων του κανονικού Πατριαρχικού ονόματος ως τέτακται, και την τακτικήν αυτού έδραν εν Φιλιάταις έχων, τιτλοφορήται «Ιερώτατος Μητροπολίτης Φιλιατών και Γηρομερίου, υπέρτιμος και έξαρχος Ηπείρου».

Παραγγέλομεν δε πατρικώς τω τε κλήρω και τω λαώ της ούτω επ’ αισίοις συνιστωμένης νέα, θεοσώστου επαρχίας ως τέκνοις ημών εν Κυρίω αγαπητοίς όπως υποτασόμενοι εκκλησιαστικώς εφεξής εις το κανονικόν αρχιερέα και ποιμένα αυτών, πείθωννται και υπείκωσιν αυτώ, κατά του Παύλου εντολήν, φιλατιμώνται δε άμα συντρέχει και συναντιλαμβάνεσθαι εις την αισίαν των πραγμάτων της εαυτών επαρχίας διευθέτησιν και διεξαγωγήν, ίνα ούτως εκτάκτως και ασφαλώς των πάντων εν αυτή διεξαγωμένων πολλή με προσγίγνηται αυτοίς η πνευματική ωφέλεια, πολλή δε και τη Εκκλησία η επ’ αυτών παραμυθία και το στήριγμα.

Ταύτα ούτω δόξαντα και κριθέντα εκυρώθησαν συνοδικώς. Εις δε μόνιμον αυτών παραφυλακήν εγένετο και ο παρών Πατριαρχικός και Συνοδικός Τόμος, καταστρωθείς μεν και υπογραφείς και εν τω Ιερώ Κώδικι της καθ’ ημάς Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας, εκδοθείς δε και εν ίσως και απαραλάκτω και διαβιβασθείς ίνα κατατέθη εν τοις αρχίοις της αρτισυστάτου θεοσώστου Μητροπόλεως Φιλιατών και Γηρομερίου.

(Εν τοις Πατριαρχίοις κατά μήνα Οκτωμβρίου παδ. (1924) Ινδικτιώνος Η.’

+ Πατριάρχης Κων/πόλεως Γρηγόριος

+ Ο Κυζίκου Καλλίνικος

+ Ο Νικαίας Βασίλειος

+ Ο Χαλκηδίνος Ιωακείμ

+ Ο Δέρκων Κων/νος

+ Ο Πριγκιποννήσων Αγαθάγγελος

+ Ο Φιλαδελφείας Φώτιος

+ Ο Σηλυβρίας Ευγένιος

+ Ο Ροδοπόλεως Κύριλλος

+ Ο Ανέων Θωμάς

 

 

 

 

 

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Ετικετοσύννεφο

Αρέσει σε %d bloggers: