Ιστότοπος για τους Φιλιατες και οχι μονο- με νέα και παλιά, ειδήσεις και σχόλια, λαογραφικά και φωτογραφικά θέματα και την εφημεριδα μας ¨τα ΝΕΑ των Φιλιατών¨ σε ηλεκτρονική μορφή


Από  thesprotia24

τους νέους Αντιδημάρχους ανακοίνωσε την Τρίτη ο νεοκλεγέντας Δήμαρχος Φιλιατών Σπύρος Παππάς.

Αναλυτικά:

1) Τον Δημοτικό Σύμβουλο κ. Κατσάρη Πέτρο του Ηλία και του μεταβιβάζει καθ΄ ύλην τις παρακάτω αρμοδιότητες:

 Την εποπτεία των Τεχνικών Υπηρεσιών, έργων και μελετών και τον Προγραμματισμό, τον συντονισμό και την παρακολούθηση όλων των απαιτούμενων ενεργειών για την έγκαιρη και σωστή υλοποίηση των έργων που εκτελεί ο Δήμος Φιλιατών.

 Πολεοδομικά και Χωροταξικά θέματα.  Συντήρηση οδικού δικτύου του Δήμου.  Λειτουργία των υπηρεσιών ύδρευσης και αποχέτευσης.

 Την εποπτεία του προσωπικού των υπηρεσιών αυτών καθώς και την υπογραφή των εντολών για τις προμήθειες των υλικών που είναι απαραίτητα για την εκτέλεση των έργων και εργασιών των ανωτέρω υπηρεσιών.

 Την εποπτεία του γραφείου κίνησης.

 Θέματα αθλητισμού και νεολαίας

 Την εποπτεία για την καλή λειτουργία των δικτύων ΔΕΗ, ΟΤΕ, τηλεοπτικών σταθμών.

 Την εποπτεία για την καλή λειτουργία του μηχανολογικού εξοπλισμού, των μηχανημάτων στη Δημοτική Ενότητα Φιλιατών.

 

2) Την Δημοτική Σύμβουλο κα. Παππά-Μάλλιου Ουρανία του Χρήστου και της μεταβιβάζει καθ΄ ύλην τις παρακάτω αρμοδιότητες:

 Την εποπτεία και ευθύνη των οικονομικών και των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου και συγκεκριμένα των προσόδων, ΤΑΠ και τελών Καθαριότητας – Φωτισμού, Ελέγχου Δημοτικής Περιουσίας, Ταμειακής Βεβαίωσης Εισπράξεων Κοινοποιήσεων φορολογητέας ύλης, Προϋπολογισμού, Απολογισμού, Εκκαθάρισης Δαπανών, προμηθειών, Λογιστηρίου – Διπλογραφικού, Ταμείου, Διαχείρισης υλικών και αποθεματικού εξοπλισμού γραφείων.

 Εποπτεία και υποστήριξη της λειτουργίας των αρμόδιων υπηρεσιών .

 Την Οργάνωση και διαχείριση συστημάτων ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και διαφάνειας.

 Έλεγχος υλοποίησης διαδικασιών για τη διασφάλιση της διαφάνειας

 Κληροδοτήματα

 θέματα παιδείας – Σχολείων – Πολιτισμού.

 Έκδοση αδειών και τέλεση πολιτικών γάμων.  Τη διοικητική εποπτεία και υποστήριξη των Νομικών Προσώπων.  Την διοικητική εποπτεία και υποστήριξη της υπό εκκαθάριση ΝΕ.Κ.Ε.ΔΗ.Φ.

 

3) Τον Δημοτικό Σύμβουλο κ. Τσότση Δημήτριο του Βασιλείου και του μεταβιβάζει καθ΄ ύλην τις παρακάτω αρμοδιότητες:

 Λειτουργία των υπηρεσιών καθαριότητας και διαχείρισης ανακυκλώσιμων υλικών.

 Την εποπτεία για θέματα προγραμματισμού και ανάπτυξης.

 Διαχείριση Ευρωπαϊκών προγραμμάτων και εν γένει θεμάτων που συνδέονται με χρηματοδοτήσεις.

 Ευθύνη για την περισυλλογή αδέσποτων ζώων.

 Την εποπτεία της λειτουργίας νεκροταφείων.

 Θέματα πρασίνου – παιδικών χαρών και καθημερινότητας

και κατά τόπο τις εξής αρμοδιότητες στη Δημοτική Ενότητα Φιλιατών:

 Την εποπτεία και ευθύνη των Διοικητικών Υπηρεσιών και των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου και συγκεκριμένα των αρμοδιοτήτων των Διοικητικών Υπηρεσιών, Γραμματεία οργάνων Διοίκησης, Ληξιαρχείου, Δημοτολογίου, Δημοτικής Κατάστασης, πρωτοκόλλου & Διεκπεραίωσης στη Δημοτική Ενότητα Φιλιατών.

 Την εποπτεία του συνόλου του προσωπικού στη Δημοτική Ενότητα Φιλιατών.

 Την έκδοση πιστοποιητικών προσωπικής και οικογενειακής κατάστασης των Δημοτών.

 Την έκδοση των πράξεων των υπηρεσιακών μεταβολών του προσωπικού.

 Την χορήγηση αδειών του προσωπικού.

 Τη λειτουργία του ΚΕΠ στη Δημοτική Ενότητα Φιλιατών.

 Τη λειτουργία των υπηρεσιών Αλλοδαπών και μεταναστών.

 Την έκδοση και υπογραφή όλων των αποφάσεων, εγγράφων και δικαιολογητικών που σχετίζονται με τις πιο άνω ανατιθέμενες αρμοδιότητες εκτός από βεβαιώσεις μονίμου κατοικίας και χρηματικών ενταλμάτων.

 Συνεργασία με τον Πρόεδρο του Συμβουλίου Κοινότητας Φιλιατών και τους Προέδρους των Κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.

 Την εποπτεία θεμάτων συντήρησης και επέκτασης ηλεκτροφωτισμού στην Δημοτική Ενότητα Φιλιατών  Ασκεί κάθε άλλη αρμοδιότητα που μπορεί να του μεταβιβάσει με απόφασή του ο Δήμαρχος που αφορά τη Δημοτική Ενότητα Φιλιατών.

4) Τον Δημοτικό Σύμβουλο κ. Πανταζάκο Μιχαήλ του Βασιλείου και του μεταβιβάζει καθ΄ ύλην τις παρακάτω αρμοδιότητες:

 Λειτουργία υπηρεσιών άρδευσης και αρδευτικών έργων .

 Εποπτεία της λειτουργίας ΤΟΕΒ.

 Διαχείριση βοσκοτόπων του Δήμου.

 Διαχείριση, αξιοποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας του Δήμου.

 Θέματα πρωτογενούς τομέα (αγροτικής ανάπτυξης, αλιεία, Ιχθυοκαλλιέργειες)

 Εκπροσώπηση του Δήμου στα δικαστήρια και σε κάθε δημόσια υπηρεσία.

 Τον έλεγχο καταστημάτων και επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος.

 Την έκδοση πάσης φύσεως αδειών που απαιτούνται για τη λειτουργία οποιασδήποτε επιχείρησης , εκμετάλλευσης οργανισμού, φορέα.

 Θέματα υγείας, κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης.

 Θέματα τουρισμού και τουριστικής προβολής του Δήμου.

 Θέματα ρύθμισης κυκλοφορίας οχημάτων, σημάνσεων οδών και ονομασίας οδών.

 Εποπτεία διαχείριση και λειτουργία της Λαϊκής αγοράς του Δήμου  Εποπτεία και λειτουργία των Δημοτικών Σφαγείων

και κατά τόπο τις εξής αρμοδιότητες στη Δημοτική Ενότητα Σαγιάδας:

 Την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες την δημοτική ενότητα Σαγιάδας.

 Τη λειτουργία των διοικητικών Υπηρεσιών, την εποπτεία του προσωπικού των υπηρεσιών αυτών καθώς και την υπογραφή των εντολών για τις προμήθειες των υλικών που είναι απαραίτητα για την εκτέλεση των έργων και των εργασιών των ανωτέρω υπηρεσιών στη δημοτική ενότητα Σαγιάδας.

 Την Εποπτεία του Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών στη δημοτική ενότητα Σαγιάδας.

 Την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και εργασιών που εκτελούνται στη δημοτική ενότητα Σαγιάδας.

 Την μέριμνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στη δημοτική ενότητα Σαγιάδας

 Η υπογραφή με εξουσιοδότηση του Δημάρχου, βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων τα οποία εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της δημοτικής ενότητας Σαγιάδας.

 Η συνεργασία με τους Προέδρους των Συμβουλίων Κοινοτήτων και τους Προέδρους των κοινοτήτων στη δημοτική ενότητα Σαγιάδας, για την επίλυση των προβλημάτων τους.

 Την εποπτεία θεμάτων συντήρησης και επέκτασης ηλεκτροφωτισμού στην Δημοτική Ενότητα Σαγιάδας.

 Η άσκηση κάθε άλλης αρμοδιότητας που αφορά τη δημοτική ενότητα Σαγιάδας και την οποία μπορεί να τους μεταβιβάζει με απόφαση του ο Δήμαρχος

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Ετικετοσύννεφο

Αρέσει σε %d bloggers: