Ιστότοπος για τους Φιλιατες και οχι μονο- με νέα και παλιά, ειδήσεις και σχόλια, λαογραφικά και φωτογραφικά θέματα και την εφημεριδα μας ¨τα ΝΕΑ των Φιλιατών¨ σε ηλεκτρονική μορφή


Αποτέλεσμα εικόνας για πλεσιβιτσα

ΠΛΑΙΣΙΟΝ.(Μάρτιος) – Την 25ην τρέχοντας ετελέσθησαν επισήμως τα εγκαίνιά της Αγροτικής Μεταβατικής Οικοκ.Σχολής. Παρέστησαν όλαι αι τοπικαί πολιτικαί και στρατιωτικαί αρχαί, οι μαθηταί του Σχολείου και το σύνολον των κατοίκων. Μετά την τέλεση του αγιασμού υπό την Αίδεσιμωτάτου Σπυρ.Μακατσώρη, ή διευθύντρια της Σχολής Δις Βασ .Νάστου ανέπτυξε το πρόγραμμα τους σκοπούς και το έργο που θα επιτελέσει η Σχολή μέσα σε τρία χρόνια. Η Σχολή, ετόνισε θα δώση εις τας μαθητρίας όχι μόνον την επαγγελματικήν μόρφωση που προσαρμόζεται στις αγροτοπούλες, αλλά και την πνευματικήν και κοινωνικήν τοιαύτην. Μετά την διευθύντρια ωμίλησε ο φιλοπρόοδος Πρόεδρος της Κοινότητος κ. Ιωάν.Νίνος, είπων τα εξής:

«Αιδεσιμότατε, Δασκάλες της Σχολής, Κυρίες και Κύριοι. Στην σημερινήν χαρά των Πλαισίων, διά την επέτειον του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου, και της Εθνικής εορτής προσετέθη και μία άλλη. Η χαρά διά την έναρξιν της λειτουργίας της Οικοκυρικής Σχολής. Η σημερινή ημέρα θα μείνη σαν μια φωτεινή ρ κλάμα στην μεταπολεμική, προοδευτική ιστορία του χωριού μας. Σήμερα όλοι μαζί ενωμένοι βάζομε τα θεμέλια του καινούργιου οικοδομήματος της προόδου ,του πολιτισμού ,της μορφώσεως της νέας γενιάς της πολυπαθούς και ηρωϊκής Πλεσιβίτσας.

Οι ευχές, αλλά κυρίως η αγάπη το ενδιαφέρον και η ενίσχυσης όλων μας θα στερεώσουν το οικοδόμημα αυτό διά να δεικνύει και διαλαλεί το πνεύμα της Πλεσιβίτσας. Ύστερα από υπερανθρώπους προσπαθείας όλων μας που επαλαίσαμε προς τόσας δυσκολίας και εμπόδια σήμερον εγκαινιάζομεν την Σχολήν μας ,της οποίας η Δις διευθύντρια τόσο παραστατικώτατα ανέλυσε το πρόγραμμα τους σκοπούς και το έργο το οποίον θα επιτελέση η Σχολή μέσα στα τρία χρόνια.

Στη Σχολή φοιτούν σήμερα 40 μαθήτριαι, 40 μέλλουσαι μητέρες οι οποίαι θα λάβουν όχι μόνον την επαγγελματική μόρφωση, αλλά και πνευματικήν και κοινωνικήν τοιαύτην. Θεωρούμεν καθήκον μας την στιγμήν ταύτην να διακηρύξωμε προς όλους τα κατευθύνσεις την ευγνωμοσύνην όλων των Πλαισίων προς τον κ.Θεοδωρίδην Διευθυντήν του Υπουργείου, παλαιόν και μέγαν φίλον της Πλεσιβίτσας, ο οποίος έως σήμερον εις τον κύκλον της δικαιοδοσίας αλλά και αλλαχού δράττεται της ευκαιρίας και δείχνει το ενδιαφέρον και την αγάπην προς το χωριό μας.

Η Οικοκυρική Σχολή είναι έργο του κ.Θεοδωρίδη αλλά ευχαριστούμε ακόμη τον κύριον Θεοδωρίδην δια την επιτυχή εκλογήν του διδακτικού προσωπικού που μας έστειλε. Το διδακτικόν προσωπικόν είναι ο κυριώτερος συντελεστής της επιτυχίας των σκοπών της Σχολής. Είμεθα βέβαιοι ότι με διευθύντριαν ως την Δίδα Νάστου και με διδασκάλισσα της Πλεσιβιτσιοτοπούλα Αγγελικήν Βλάχου η Σχολή θα βαδίση προς τα εμπρός και θα φέρη επιτυχώς εις πέρας το έργον της. Παράλληλα όμως διαβέβαιουμεν αυτοίς ότι παρά το πλευρόν των θα έχουν όλους τους Πλαισίους, οπουδήποτε κι αν ευρίσκονται. Είναι πρόθυμοι διά πάσαν ηθικήν και υλικήν αρωγήν προς ευόδωσιν των σκοπών της Σχολής.

Αυτήν τη στιγμήν γνωρίζω προς όλους τους Πλαισίους την ίδρυσιν της Σχολής και κάμνω έκκλησιν προς όλους και κυρίως προς τους εν Αμερική τους οποίους η τύχη ευνοήσει διά των εδώ συγγενών των επιφυλασσόμενος να έλθω εις επαφήν δι’επιστολών να συνδράμουν την Σχολήν ώστε να πλουτισθή διά των μέσων εκείνων τα οποία είναι απαραίτητα διά την καλυτέραν των μαθητριών επαγγελματικήν και κοινωνικήν μόρφωσιν.  Παράλληλα όμως να γίνουν αυτοί οι πρωτοπόροι ώστε η Σχολή από μεταβατική να γίνη μόνιμη.

Αυτός πρέπει και είναι ο σκοπός μας, και θα το επιτύχωμε ενωμένοι διαθέτοντες οι πτωχοί και εκ του υστερήματος των και οι πλούσιοι εκ του περισσεύματος, διά την αγοράν των απαραιτήτων μηχανικών εξαρτημάτων και λοιπών χροιωδών τα οποία μετά τρία έτη θα αντικαταστήσουν τα σημερινά που θα φύγουν.

Θεωρώ καθήκον μου ως Προέδρου της Κοινότητος και της Διοικούσης Επιτροπής της Σχολής να ευχαριστήσω την Εκκλησιαστικήν Επιτροπήν η οποία ευγενώς προσέφερε το οίκημα τούτο διασωθέν ευτυχώς από τη φωτιά και το σίδηρον των ξένων κατακτητών και των Τσάμηδων αλβανών.

Το οίκημα τούτο επισκευασθέν και πλουτισθέν με όλα τα έπιπλα το καμαρώνει κάθε Πλαίσιος και ξένος επισκέπτης που υπερήφανα υψώνει το ανάστημά του ανάμεσα από τα ερείπια και τα χαλάσματα, ελπιδοφόρο μήνυμα της ανοικοδομίσεως της Πλεσιβίτσης.

Ας ευχηθώμεν όλοι καλή προκοπή και πρόοδον και ας αναφωνήσωμεν ζήτω η ιστορική και ένδοξη Πλαισιβίτσα. Εις την Σχολήν φοιτούν 40 μαθήτριαι ηλικίας 13-20 χρονών εκ των οποίων 2 είναι εκ της Κοιν.Φατηρίου και (2) εκ της Κοιν.Παλαμπά. Η Σχολή επιχορηγείται παρά του Κράτους, λαμβάνουν οι μαθήτριαι δωρεάν πρωϊνόν ρόφημα και μεσημβρινόν φαγητόν και διδάσκονται κατά το πρώτον έτος Ραπτικήν, Κοπτικήν, Οικιακήν Οικονομίαν, μαγειρικήν, Ωδικήν, Γυμναστικήν, Ελ.Ιστορίαν, Θρησκευτικά, Γεωμετρία και Γεωργικά μαθήματα. Κατά το δεύτερον έτος προβλέπεται να λειτουργήση και τμήμα Υφαντουργίας-Ταπειτουργίας με άλλην διδ/σαν τέχνης και με αύξηση του αριθμού των μαθητριών κατά (8).

Η Σχολή στεγάζεται εις διασωθέν εκ της ολοκληρωτικής πυρκαϊάς  του χωριού, εκκλησιαστικόν κτίριον ευρίσκομεν εις την Πλατείαν του χωριού και το οποίον ευγενώς προσέφεραν η Εκκλησιαστική Επιτροπή. Το οίκημα τούτο επεσκευάσθη καταλλήλως και εμπλουτίσθη με έπιπλα καινουργή προς χρήση της Σχολής.

Η Κοινότης Πλαισίου είναι ευγνώμων προς τον μεγάλον και παλιόν αυτής φίλον κ.Θεόδ.Θεοδωρίδην διευθυντήν Υπουργείου Κοιν.Πρόνοιας ο οποίος ποικιλοτρόπως εώς σήμερα δεικνύει το ενδιαφέρον του προς το χωριό μας και χάρις εις το οποίον ιδρύθη η Σχολή. Επίσης ευχαριστεί και τον κ.Στάραν επόπτην Σχολών περιοχής, ο οποίος με την εδώ παρουσίαν το κατέβαλε πάσαν προσπάθειαν ώστε να λειτουργήση η Σχολή το συντομώτερον.

Το Διοικητικόν Συμβούλιον της Σχολής αποτελείται εκ των κ. κ. Ι.Νίνου ως Προέδρου Τιμ.Βασδέκη ως αντιπροέδρου, Θ.Γιαννούτσου ως ταμίου Ι.Ρισβάνη και Αριστοτ.Μπούλμου ως μελών. Είμεθα βέβαιοι ότι τόσον το άριστον διδακτικόν προσωπικόν όσον και το Δημ Συμβούλιον της Σχολής, έχοντες συμπαραστάτας και βοηθούς όλους τους Πλαισιβιτσιώτας και κυρίως τους εν Αθήναις και Αμερική Συλλόγους Πλαισίων, θα καταβάλουν πάσαν προσπάθειαν διά την ακώλυτον λειτουργίαν της Σχολής και τον πλουτισμόν αυτής δι’όλων των απαραιτήτων μελών ώστε η πνευματικήν και κοινωνικήν μόρφωση να αποκτήσουν.

Αι μαθήτριαι με την ομοιόμορφον αυτών στολήν παρουσίασαν ένα αρμονικόν σύνολον. Εις όλας και όλους που εργάσθησαν αξίζουν συγχαρητήρια.

ΟΙΚΟΚΥΡΙΚΗ ΠΛΑΙΣΙΟΥ 1947

(απο την εφημ. ΘΕΣΠΡΩΤΙΚΑ ΝΕΑ 1947)

 

Comments on: "Η ΟΙΚΟΚΥΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ" (1)

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Ετικετοσύννεφο

Αρέσει σε %d bloggers: