Ιστότοπος για τους Φιλιατες και οχι μονο- με νέα και παλιά, ειδήσεις και σχόλια, λαογραφικά και φωτογραφικά θέματα και την εφημεριδα μας ¨τα ΝΕΑ των Φιλιατών¨ σε ηλεκτρονική μορφή


ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 11

 

Η υλοποίηση δύο νέων πολύ μεγάλων έργων, αναμένεταιναξεκινήσεισεπολύσύντομοχρονικόδιάστημα, καθώςσήμεραηΟικονομικήΕπιτροπήανέδειξετουςαναδόχουςτους.

ΠρόκειταιγιατηνείσοδοτηςΗγουμενίτσαςκαιτοαποχετευτικόδίκτυοτης παράλιαςπεριοχήςπρώην Δήμου Ζαλόγγου και Λούτσας Πρέβεζας.

ΕκτόςαυτώνηΟικονομικήΕπιτροπήενέκρινεένανμεγάλοακόμηαριθμόέργωνπουαφορούντηναποκατάστασηζημιώνκαιτηβελτίωσητουοδικούδικτύου, αποκαταστάσειςμνημείων, βελτίωσηπρόσβασης προςαγροτικέςεκμεταλλεύσεις, αγροτικό εξηλεκτρισμό, καθαρισμούςρεμάτωνκαιποταμών.

Αναλυτικά:

ΗΕίσοδοςτης πόληςΗγουμενίτσας

Τοέργο «ΣύνδεσηΛιμέναΗγουμενίτσας – ΕγνατίαΟδόςκαιΠρόσβασηπροςΜαυρομάτι (ΕίσοδοςΠόληςΗγουμενίτσας)», με προϋπολογισμό 11.601.528,23 €, θαυλοποιήσειηΝ. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣΑΤΕ, η οποία μειοδότησεστοδιαγωνισμό.

ΜεάλλεςαποφάσειςτηςΟικονομικήςΕπιτροπής, δρομολογήθηκανκαιάλλα τρία οδικάέργαστηνΠ.Ε. Θεσπρωτίας:

Συγκεκριμένα εγκρίθηκεηδημοπράτησητων:

«Κατασκευήκυκλικούκόμβουστηθέση“Αεροδρόμιο”Παραμυθιάς», προϋπολογισμού 516.500 €.

«ΑποκατάστασηεπαρχιακήςοδούΠέρδικαςκαισύνδεσήτηςμεαρχαιολογικόχώροΔυμόκαστρου»,προϋπολογισμού€ 470.000.

Αναδείχθηκεανάδοχοςγιατοέργο«ΤσιμεντόστρωσηαγροτικήςοδούστηνΤ.Κ. Πλακωτής», προϋπολογισμού 100.000 €. ΑνάδοχοςΟΔΟΚΑΤΑ.Ε.

ΤοαποχετευτικόδίκτυοπρώηνΔήμουΖαλόγγου- Λούτσας

Οιδιαδικασίεςγιαέναακόμηέργο πουαφοράτις υποδομές προστασίαςτουπεριβάλλοντοςστοπαράκτιομέτωποτηςΗπείρουέφθασανσήμεραστοτέλοςτους, καθώςηΟικονομικήΕπιτροπήανέδειξετονανάδοχότου. Πρόκειταιγιατοδίκτυοσυλλογής, μεταφοράς, επεξεργασίαςκαιδιάθεσηςλυμάτωντουπρώηνΔήμουΖαλόγγου (νυνΔήμοςΠρέβεζας) καιοικισμώνΛούτσαςκαιπαραλίαςΛούτσαςΔήμουΠάργας», προϋπολογισμού 6.600.000 ευρώ, γιατοοποίοανάδοχοςαναδείχθηκεηΤ.Ε.Κ. ΘεσσαλονίκηςΑ.Ε.

ΣτηνίδιασυνεδρίασηηΟικονομικήΕπιτροπήέλαβεκαι σειρά άλλων αποφάσεωνπουαφορούντηνΠεριφερειακήΕνότηταΠρέβεζαςκαισυγκεκριμένα:

Ανέδειξετουςανάδοχουςτωνέργων:

«Συντήρηση – σήμανση – τεχνικάέργααπορροήςόμβριωνκαιαποκατάστασηδικτύουηλεκτροφωτισμού 3ηςεπαρχιακήςοδούΠ.Ε. Πρέβεζας, 4ηςεπαρχιακήςοδούΠ.Ε. ΠρέβεζαςκαιπαρόδωναυτήςπροςΜεσοπόταμο – ΑμμουδιάκαιπροςΑχερουσίακαι 7ηςεπαρχιακήςοδούΠ.Ε. Πρέβεζας»,προϋπολογισμού€ 264.000. ΑνάδοχοςΚ/ΞΗλίαςΚατσιμπόκης- ΓεώργιοςΜυριούνης.

«Συντήρηση – σήμανση – βελτίωση 1ηςΕπαρχιακήςοδούΠ.Ε. Πρέβεζας»,προϋπολογισμού€ 153.000. ΑνάδοχοςΔημήτριοςΦούκας.

«Συντήρηση–επισκευήπαρόδωντης 10ηςεπαρχιακήςοδούΠ.Ε. Πρέβεζας», προϋπολογισμού€ 25.000. ΑνάδοχοςΦώτιοςΣτεφάνου.

«Συντηρήσεις–Βελτιώσειςοδικώντμημάτων – κατασκευήτεχνικώνστηνΠ.Ε. ΠρέβεζαςσεπεριοχέςτουΔήμουΠάργας»,προϋπολογισμού€ 74.000. ΑνάδοχοςΗλίαςΚατσιμπόκης.

«Ασφαλτόστρωσηοδού“ΠάροδοςΚολοκοτρώνηστηθέση 2οΛύκειοΠρέβεζας”»,προϋπολογισμού€ 27.000. ΑνάδοχοςΚωνστ. Κώστας.

Ενέκρινετηδημοπράτησητουέργου:

«Συντήρηση-βελτίωσηοδούΝ. Σινώπης-Κανάλι-ΕθνικήοδόςΠρέβεζας-Ηγουμενίτσας»,προϋπολογισμού€ 60.000.

 

ΑποκαταστάσειςζημιώνστηνΠ.Ε. Ιωαννίνων

ΈργααποκατάστασηςζημιώνστοοδικόδίκτυοτηςΠεριφερειακήςΕνότηταςΙωαννίνων, δρομολογήθηκανμετάαπόσημερινέςαποφάσειςτηςΟικονομικήςΕπιτροπής, μετιςοποίεςαναδείχθηκανοιανάδοχοίτους.

Πρόκειταιγιαταεξής:

«ΑποκατάστασηβατότηταςκαιεπανασύνδεσητηςεπαρχιακήςοδούστηνκατολισθαίνουσαπεριοχήαπόΑνατολική – Κοτομίστα»,προϋπολογισμού 120.000 ευρώ. ΑνάδοχοςΔημήτριοςΦάης.

«ΔιάστρωσηασφαλτοταπήτωνστοεπαρχιακόοδικόδίκτυοστηνπεριοχήτουΔήμουΒορείωνΤζουμέρκωνενόψειτηςχειμερινήςπεριόδου», προϋπολογισμού€ 150.000. ΑνάδοχοςΤΕΤΡΑΓΩΝΟΑΤΕΒΕ.

«ΑποκατάστασηεπαρχιακήςοδούΓούλα–Δαφνούλα–Δρίσκος»,προϋπολογισμού 110.000 €. Ανάδοχος: RVRΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΕΠΕ.

«Εργασίεςδιαγράμμισηςστοεπαρχιακόοδικόδίκτυο», προϋπολογισμού 150.000 €. Ανάδοχος: ΟικονόμουΓεώργιος

«ΑποκατάστασηοδούΠερίβλεπτος – Δίκορφοέωςτοσημείοστάσηςπυροσβεστικούοχήματοςπεριοχής»,προϋπολογισμού 300.000 €. Ανάδοχος: ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗΑΤΕ

«Διευθέτησηομβρίωνστη 14ηεπαρχιακήοδόστηνΤ.Κ. Λιθίνου»,προϋπολογισμού 20.000 €. Ανάδοχος: Β. ΚούγκουληςκαιΣΙΑΟ.Ε.

Ανάδοχος (Π. Παπαδημητρίου&ΣΙΑΟ.Ε.) αναδείχτηκεκαιγιατις«ΕργασίεςαντικατάστασηςκατεστραμμένωνιστώνοδοφωτισμούστοΕΟΔΠεριφέρειαςΗπείρου», προϋπολογισμού 74.400 €.

ΚατασκευήγέφυραςστοΚαβαλάρι

ΗΟ.Ε. ενέκρινεεπίσηςτηδημοπράτησητωνέργων:

«ΚατασκευήγέφυραςστοΚαβαλάριμετάτηνκατάρρευσητηςγέφυραςστοσημείοαυτόλόγωκαιρικώνσυνθηκών»προϋπολογισμού 378.000 €.

«ΑποκατάστασηχώρουπρόσβασηςΜοναστηρίουΑγίουΔημητρίουΚρύας»,προϋπολογισμού 88.000 € .

ΒελτίωσηκόμβουΑσφάκας

ΕπίσηςστοπλαίσιοτουπρογράμματοςβελτίωσηςτηςοδικήςασφάλειαςστοΕθνικόΟδικόΔίκτυο, εγκρίθηκεηδημοπράτησητουέργου: «ΒελτίωσηκόμβουΑσφάκαςστο 16οχλμ. τηςΕθνικήςΟδούΙωαννίνων – Κόνιτσας», προϋπολογισμού€ 725.000.

ΑποκαταστάσειςοδώντηςΠ.Ε. Άρτας

Αποφάσειςγιααναδόχους- δημοπρατήσειςέργωνλήφθηκανκαιγιατηνΠεριφερειακήΕνότηταΆρταςκαισυγκεκριμένα:

Ανάδοχοιαναδείχτηκανγιαταεξής:

«ΑποκατάστασηΕ.Ο. Άρτας–ΤρικάλωνστοτμήμαΠέτα–ΔιασταύρωσηπροςΆνωΚαλεντίνη»,προϋπολογισμού€ 150.000. ΑνάδοχοςΔημήτριοςΦούκας.

«ΑποκατάστασηοδούΆνωΚαλεντίνη–ΔιχομοίριστηθέσηΜαραθόρεμα»,προϋπολογισμού 74.400 €. ΑνάδοχοςΛ. Βερλέκης&ΣΙΑΟ.Ε.

«ΣυντήρησηστραγγιστικώντάφρωνπεδιάδαςΆρταςέτους 2018», προϋπολογισμού 37.800 €. Ανάδοχος: ΤΕΧΝΟΔΟΜΗΑΤΕ

Δημοπρατήθηκανταέργα:

«ΑποκατάστασηοδούσύνδεσηςμεεπαρχιακήοδόστηνπεριοχήτηςΆνωΚαλεντίνης»προϋπολογισμού 74.400 €.

«ΑποκατάστασηβατότηταςεπαρχιακούδικτύουπεριοχήςΔήμουΓεωργίουΚαραϊσκάκη»,προϋπολογισμού 130.000 €.

ΑποκατάστασηΜνημείων

Νέαέργααποκατάστασηςθρησκευτικώνμνημείωνπρόκειταιναυλοποιηθούνστοεπόμενοχρονικόδιάστημα, καθώςσήμεραηΟικονομικήΕπιτροπήανέδειξετουςαναδόχουςτους. Πρόκειταιγιαταεξής:

«ΑποκατάστασηΙ.Ν. ΑγίαςΤριάδοςΡοδοτοπίουΔήμουΖίτσας–Συντήρησηστερέωσηαγιογραφιώντέμπλου», προϋπολογισμού€ 400.000. ΘΕΟΦΥΛΑΚΤΟΣΠ&ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣΓ. Ο.Ε.

«ΑποκατάστασηΙερούΝαούΚοιμήσεωςΘεοτόκουΣκαμνελίου», προϋπολογισμού€ 150.000. Ανάδοχος Π.ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ&ΣΙΑΟ.Ε.

«ΑποκατάστασηΙεράςΜονήςΑγίουΝικολάουΣκλίβανης»,προϋπολογισμού 180.000ευρώ..ΑνάδοχοςΣταύρουΝ.- ΓιαννάκοςΜ. Ο.Ε.

«ΑποκατάστασηΙερούΝαούΑγίουΔημητρίουΔολιανών»,προϋπολογισμού 100.000 €. ΑνάδοχοςΝάστουΠαναγιώτα.

«ΑποκατάστασηΙερούΝαούΤαξιαρχώντηςΤ.Κ. ΠετουσίουΔήμουΣουλίου»,προϋπολογισμού€ 85.000 €ΑνάδοχοςΝάστουΠαναγιώτα

 

Αντιπλημμυρικάέργα

 

ΗΟικονομικήΕπιτροπήέλαβεαποφάσειςκαιγιαέργααντιπλημμυρικήςπροστασίας. Συγκεκριμένα

Ανέδειξετονανάδοχο (Β. ΚούγκουληςκαιΣΙΑΟ.Ε.) τουέργου: «αντιπλημμυρικήπροστασίααριστερήςόχθηςΖαγορίτικουποταμούσταόριαΤ.Κ. Μηλιωτάδων», προϋπολογισμού 70.000 €

Ενέκρινετηδιάθεσηπιστώσεωνγια:

ΚαθαρισμόκαιδιευθέτησητουΒάρδαποταμούσταόριατουΔ.Δ. Γρεβενιτίου».

«ΚαθαρισμόςκαιδιευθέτησηςκοίτηςποταμούΑράχθουστηθέσηγέφυραςΚράψης.

ΚαθαρισμόκαιδιαπλάτυνσηΤύριαποταμούκαιπαραποτάμιωνρεμάτων.

ΚαθαρισμόκαιδιευθέτησηρέματοςγιατηνπροστασίαπαραγωγικώνμονάδωνστηθέσηΚουλούριΔεματίου».

Καθαρισμός  ποταμούστηνπεριοχήΠαλαιοχωρίου–πηγέςΑχέροντα»

ΚαθαρισμόκαιπροστασίαγέφυραςτουΚαλπακιώτικουποταμού

Καθαρισμόρεμάτων περιοχής Βακαράτσας προς Βοβούσα, Φλαμπουράρι και Λίμνη Πηγών Αώου.

Αγροτικός εξηλεκτρισμός

Μεάλλεςαποφάσειςεγκρίθηκαν πιστώσεις για το πρόγραμμα επέκτασης αγροτικού εξηλεκτρισμού 49.536, 24 ευρώ στην Π.Ε. Ιωαννίνων και 58.770, 23 ευρώ  στην Π.Ε. Θεσπρωτίας.

Σ.Σ Συγνώμη για την μορφή του κειμένου αλλά έτσι μας το έστειλαν απο την Περιφέρεια… βαρεθήκαμε να τα διορθώνουμε!

 

 

 

Advertisements

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Google photo

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Ετικετοσύννεφο

Αρέσει σε %d bloggers: