Ιστότοπος για τους Φιλιατες και οχι μονο- με νέα και παλιά, ειδήσεις και σχόλια, λαογραφικά και φωτογραφικά θέματα και την εφημεριδα μας ¨τα ΝΕΑ των Φιλιατών¨ σε ηλεκτρονική μορφή


1 ΔΗΜ. ΣΥΜΒ

Πρόσκληση μελών σε Τακτική Συνεδρίαση 11η έτους 2018

Καλείστε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Δ.Σ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (οδός Ελ. Βενιζέλου 8 – Φιλιάτες) την 25η του μηνός Μαΐου  του έτους 2018, ημέρα Παρασκευή  και ώρα 19: 30, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 95 του Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.) και του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

Έγκριση <<Κανονισμός  Λειτουργίας Λαϊκής Αγοράς Δήμου Φιλιατών>>

 

– Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γκίκας Θωμάς

 

Καθορισμός  του ύψους, της διαδικασίας και του τρόπου καταβολής και είσπραξης του ημερησίου ανταποδοτικού τέλους χρήσης Λαϊκής Αγοράς του Δήμου Φιλιατών.

– Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γκίκας Θωμάς

Εκμίσθωση , μέσω δημοπρασίας , έκτασης 8,10 στρ. στη Δημοτική Κοινότητα Φιλιατών για ανέγερση σταβλικών εγκαταστάσεων.

– Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γκίκας Θωμάς

Τροποποίηση της υπ΄αριθμ. 178/2017 απόφασης  Δ.Σ. σε Ορθή Επανάληψη με θέμα  <<Καθορισμός  τελών σύνδεσης με το δίκτυο αποχέτευσης – δαπάνη διακλάδωσης – τέλος χρήσης υπονόμων – Λοιπά τέλη >> ως προς τις δόσεις.

– Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ.Κατσάρης Πέτρος

Ορισμός των δικαιούχων αποζημίωσης μελών του Δημοτικού Συμβουλίου και Προσδιορισμός ύψους της καταβαλλόμενης αποζημίωσης και καθορισμός του τρόπου καταβολής για το έτος 2017 και 2018.

– Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κα Παππά -Ουρανία

Ανασυγκρότηση Επιτροπής Μαθητικών κατασκηνώσεων και Φιλοξενίας Σαγιάδας.

– Εισηγητής: Δήμραχος κ. Παππάς Σπυρίδων

Παραίτηση μέλους  από τη Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και ορισμός νέου μέλους .

– Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Παππάς Σπυρίδων

Εγγραφή του Δήμου Φιλιατών ως συνδρομητής σε εφημερίδες.

– Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Παππάς  Σπυρίδων

Έγκριση πρωτόκολλου παραλαβής εργασιών και υπηρεσιών βάση του άρθρου 219 Παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης παροχής γενικών υπηρεσιών του Ν. 4412/216 της διοικητικής και οικονομικής υπηρεσίας του Δήμου που συστάθηκε με την αρ. 10/2018 απόφαση Δ.Σ.

– Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κα Παππά -Ουρανία

Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών.

– Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Παππά -Ουρανία

Ορισμός αιρετών μελών εκπροσώπων  για τη συγκρότηση Επιτροπής ανέλκυσης ναυαγίων.

 – Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Παππάς Σπυρίδων

 

Πρόσληψη Προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου χρονικής διάρκειάς 2μηνών για κάλυψη αναγκών πυρασφάλειας – πυροπροστασίας.

– Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κατσάρης Πέτρος

Επιχορήγηση Αθλητικών Συλλόγων Δήμου Φιλιατών και έγκριση της δαπάνης που έχει εγγραφεί στον προϋπολογισμό δαπανών του Δήμου Οι. Έτους 2018 και την διάθεση της αντίστοιχης πίστωσης , καθώς και την υποβολή αιτήματος προς τον Προϊστάμενο Οικονομικών Υπηρεσιών για την έκδοση της αντίστοιχης απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης.

– Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Παππά -Ουρανία

Χορήγηση άδειας εκπόνησης εργασιών στον αύλειο χώρο του Δημοτικού Σχολείου Ασπροκκλησίου – Σαγιάδας, διδακτήριο Ασπροκκλησίου  από τον εκπολιτιστικό Σύλλογο Ασπροκκλησίου << ΦΑΡΟΣ>>.

 

– Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κα Παππά Ουρανία

 

Κατανομή Χρηματοδότησης στις σχολικές Επιτροπές για λειτουργικές δαπάνες σχολικών μονάδων Β΄ τριμήνου 2018.

– Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κα Παππά Ουρανία

 

Αίτημα του Νομικού Προσώπου  ΟΚΠΠΠΑΔΗΦ προς Δήμο Φιλιατών για αύξηση του ποσού της τακτικής επιχορήγησης για το  Οικ. Έτος 2018 βάσει του ΦΕΚ 1421/β΄30-04-2012.

– Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κα Παππά Ουρανία

 

Υποβολή αίτησης χρηματοδότησης στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ¨ στον άξονα προτεραιότητας «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των Δήμων» με τίτλο «Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων & αύλειων χώρων και λοιπές δράσεις»

– Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Παππάς Σπυρίδων

Υποβολή αίτησης χρηματοδότησης στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ¨ στον άξονα προτεραιότητας «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των Δήμων» με τίτλο «Προμήθεια-τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών των Δήμων της Χώρας».

– Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Παππάς Σπυρίδων

Υποβολή προτάσεων για ένταξη στο Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα του Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων «Επιχορήγηση μελετών ωρίμανσης έργων των ΟΤΑ».

– Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Παππάς Σπυρίδων

Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Αποκατάσταση δημοτικών οδών Δήμου Φιλιατών».

– Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μποροδήμος Κωνσταντίνος

 

Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή πεζοδρομίων στην Τ.Κ. Ασπροκκλησίου».

 

– Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μποροδήμος Κωνσταντίνος

 

 

1.    Σύσταση επιτροπής οριστικής  παραλαβής του έργου «Ασφαλτόστρωση εσωτερικών δρόμων Τ.Κ. Ραβενής».

– Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μποροδήμος Κωνσταντίνος

 

Σύσταση επιτροπής οριστικής  παραλαβής του έργου «Αντιπλημμυρικά έργα Σαγιάδας».

– Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μποροδήμος Κωνσταντίνος

 

Σύσταση επιτροπής οριστικής  παραλαβής του έργου «Αποχέτευση ομβρίων στην Τ.Κ. Πλαισίου».

 

– Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μποροδήμος Κωνσταντίνος

 

2.    Σύσταση επιτροπής οριστικής  παραλαβής του έργου «Ασφαλτοστρώσεις οδών πόλης Φιλιατών».

3.    – Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μποροδήμος Κωνσταντίνος

 

Σύσταση επιτροπής οριστικής  παραλαβής του έργου «Αποκατάσταση δρόμου συνοικισμού Σαγιάδας».

– Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μποροδήμος Κωνσταντίνος

 

Παραίτηση μέλους από την επιτροπή παραλαβής έργων αξίας μικρότερης των 5.869,40 ευρώ του Δήμου Φιλιατών και ορισμός νέου μέλους.

– Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μποροδήμος Κωνσταντίνος

4.    Έγκριση μελέτης και καθορισμός τρόπου υλοποίησης του έργου  «Άμεση αποκατάσταση οδικού δικτύου στα Πηγαδούλια Φιλιατών”

– Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μποροδήμος Κωνσταντίνος

Έγκριση μελέτης και καθορισμός τρόπου υλοποίησης του έργου  «Άμεση αποκατάσταση οδικού δικτύου στο Πλαίσιο Φιλιατών”

– Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μποροδήμος Κωνσταντίνος

 

 

5.    Καθορισμός τρόπου υλοποίησης της υπηρεσίας “Αποκατάσταση περιβάλλοντος για αποφυγή κατολισθήσεων μετά τις πυρκαγιές στην περιοχή Τσαμαντά Θεσπρωτίας”.

– Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μποροδήμος Κωνσταντίνος

 

Καθορισμός τρόπου υλοποίησης της υπηρεσίας “Μίσθωση μηχανημάτων για άρση καταπτώσεων και καθορισμούς οδικού δικτύου Τ.Κ. Αμπελώνα Δήμου Φιλιατών για προστασία από πλημμυρικά φαινόμενα”.

– Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μποροδήμος Κωνσταντίνος

 

Αντίγραφα εισηγήσεων μπορείτε να παραλάβετε από το γραφείο του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, από την κα Λώλη Άννα – Μαρία .

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  του ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Γκίζας Ν.  Χρήστος

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Ετικετοσύννεφο

Αρέσει σε %d bloggers: