Ιστότοπος για τους Φιλιατες και οχι μονο- με νέα και παλιά, ειδήσεις και σχόλια, λαογραφικά και φωτογραφικά θέματα και την εφημεριδα μας ¨τα ΝΕΑ των Φιλιατών¨ σε ηλεκτρονική μορφή


%ce%b9%ce%b5%cf%81-%ce%bb%ce%bf%cf%87%ce%bf%cf%83-%cf%80%ce%b5%cf%81%ce%b9%ce%b2-%ce%b1%ce%b3%ce%b9%ce%b1%cf%84%cf%81%ce%b9%ce%b1%ce%b4%ce%b1-1

(η εικόνα είναι απο τον Ιερό Λόχο Φιλιατών, (κάτι σαν ΤΕΑ του καιρού) που ιδρύθηκε τις μέρες τις απελευθέρωσης και είναι στο χώρο της Αγίας Τριάδας- απο το αρχείο του Λάκη Γούλα.Τα παρακάτω κείμενα που αναρτήθηκαν απο την Ηπειρωτική Εταιρεία αφορούν και τμήμα της περιοχής Φιλιατών αλλά και μέρος απ τη δράση των Φιλιαταίων καπεταναίων του Κολοβού και καπετάν Κρομμύδα)

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ «ΕΜΠΡΟΣ»
ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΙΕΣΤΗΡΙΟΥ
ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΝ ΤΗΛΕΓΡΑΦΗΜΑ
ΚΑΤΑΛΗΨΙΣ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΣΑΡΑΝΤΑ
Κέρκυρα, 18 Φεβρουαρίου.
Περί τὴν ἑνδεκάτην π.μ. μοῖρα τοῦ ἡμετέρου στόλου εἰς τάξιν μάχης ἀπῆρεν ἐκ τοῦ λιμένος μας διευθυνθεῖσα πρὸς βορρὰν, ἀκολουθούντων τῶν μεταγωγικῶν.
Περὶ τὴν 13.30 μ.μ. τὰ ἡμέτερα πολεμικά ἐβομβάρδισαν τοὺς Ἁγίους Σαράντα. Ὁρυμαγδοὶ τηλεβόλων ἠκούοντο ὑπὸ τοῦ συναθροισθέντος πλήθους εἰς τὴν ὁδὸν τῶν τειχῶν καὶ την κορυφήν του φρουρίου μας ὡς μακρυναὶ βρονταί.
Κατἀ πληροφορίας δὲ τηλεγραφηθείσας ἐκ Κασσιώπης, της ἡμετέρας νήσου, κειμένης ἀπέναντι τῶν Ἁγίων Σαράντα, οἱ τοῦρκοι δὲν ἐπυροβόλησαν διὰ τοῦ γνωστοῦ τηλεβόλου αυτῶν ἀπὸ τοῦ λόφου, τραπέντες εἰς φυγὴν.
Τὰ μεταγωγικά ἐπέστρεψαν περὶ τὴν ἑνδεκάτην τῆς νυκτὸς. Αἱ ἡμέτεραι δυνάμεις εἶνε κύριαι τῶν Ἁγίων Σαράντα. Τὸ Τουρκικὸν πυροβολεῖον κατεστράφη.
– – – – – – – – –
ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΠΕΙΡΟ
ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΕΝΝΕΑ ΑΛΕΥΡΟΜΥΛΩΝ ΤΟΥ ΤΟΥΡΚΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ
ΦΙΛΙΠΠΙΑΣ Φεβρουάριος.- Τὰ ἀνταρτικά σώματα Κολοβοῦ καὶ Κρεμμύδα ἐνισχύοντα ἀπὸ τῆς ἀρχῆς τοῦ ἀγῶνος τὸν στρατὸν μας προσέφερον προχθὲς μίαν λίαν συμαντικήν συμβολήν εἰς τὴν ἐπίτευξιν τοῦ ποθητοῦ τέρματος τῆς Ἠπειρωτικῆς Ἐκστρατείας. Λαβόντα σχετικήν διαταγήν τὰ δύο σώματα ἐξεκίνησαν τὴν πρωΐαν τῆς 10ης Φεβρουαρίου μὲ τοὺς ἄνδρας των ἀπὸ τὴν Λυκόστανην καὶ τὴν τρίτην ἀπογευματινήν ἔφθασαν εἰς τὸ Κοκκινόχωμα καὶ τὴν Ἀραχωβίτσαν μικρὰ χωρία εἰς τὰ ὁποῖα ἡ εἰκὼν τῆς δυστυχίας καὶ τῆς ἀρπαγῆς ἀποτελοῦν τὰ μοναδικὰ γνωρίσματα.
Μέσα εἰς τὸ σπῆτι τοῦ Παρέδρου οἱ ἀντάρται ἐπληροφορήθησαν ὅτι εἶχον ἐγκατασταθῇ δύο ζαπτιέδες. Ἐπλησίασαν λοιπὸν καὶ αφοῦ ἔρριψαν μερικοὺς πυροβολισμοὺς εἰς τὸν ἀέρα προσεκάλεσαν τοὺς δύο χωροφύλακας νὰ παραδοθοῦν. Καὶ ὁ μὲν εἶς μετ’ ὀλίγον ἐξήρχετο καὶ παρεδίδετο ἐνῷ ὁ ἄλλος ἀπήντα ὅτι ἀπαγορεύει εἰς αὐτοὺς καὶ νὰ πατήσουν ταὸ κατώφλιον τοῦ σπητιοῦ.
Οἱ ἀντάρται ἀνταπήντησαν τότε μὲ ὁμοβροντίας πυροβολισμῶν κατὰ τῶν παραθύρων καὶ τῆς θύρας, τὰ ὁποῖα κατέστησαν διάτρητα, μέχρις οὗ ὁ ζαπτιὲς ἐφονεύθη.
– – – – – – – – –
ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΥΔΡΟΜΥΛΩΝ
Ἐκεῖθεν τὰ σώματα προὐχώρησαν ἔξω τοῦ χωρίου καὶ κατέστρεψαν τοὺς αὔλακας τῶν δύο ὑδρομύλων, κατεσυνέτριψαν δὲ τοὺς τέσσαρας μυλολίθους των. Μὲ ταὸ ἑσπερινὸν λυκόφως ἐπροχώρησαν κατόπιν εἰς Βελτσίσταν (σήμερα Κληματιά) εἰς τὴν ὁποίαν ἔφθασαν ἀκριβῶς τὰ μεσάνυχτα καὶ ἐπεδόθησαν ἀμέσως εἰς τὴν καταστροφήν ἑπτὰ ἀκόμη ὑδρομύλων ἀφοῦ προηγουμένως ἔδεσαν τοὺς μυλωθροὺς, διότι ὑπῆρχε φόβος νὰ εἰδοποιηθῇ ἡ φρουρὰ τῆς ἡμίωρον μόνον ἀπεχούσης Ζίτσης ἀνερχομένη εἰς δύο τάγματα στρατοῦ μετὰ δύο τηλεβόλων. Μετὰ τὴν ἐπιχείρησιν ταύτην ἡ ὁποία ἐκτὸς τῆς καταστροφῆς τῶν ὑδρομύλων τοὺς ὁποίους ἐχρησιμοποίει ὁ Τουρκικὸς στρατὸς ἐστοίχισε καὶ τὴν ἐξαφάνισιν τεσσάρων περίπου χιλιάδων ὀκάδων σίτου καὶ ἀλεύρων, ἅτινα ἐρρίφθησαν εἰς τὸν παραρρέοντα χείμαρον τὰ σώματα ἐπροχώρησαν εἰς τὸ χωρίον Δραγουμί. Εἰς τὸ χωρίον τοῦτο παρέμενον 16 στρατιῶται μετὰ δύο ἀξιωματικῶν. Καὶ οἱ μὲν δύο βαθμοῦχοι μετὰ δύο ἱπποκόμων καὶ τοῦ ὑπηρέτου των εἶχον ἐγκατασταθῇ εἰς τὸ σπῆτι τοῦ πασσᾶ ἐνῷ οἱ στρατιῶται εἰς ἄλλας οἰκίας. Οἱ ἀρχηγοὶ διέταξαν τὴν ἐπίθεσιν, ἐνῷ οἱ ἀξιωματικοὶ ἐξυπνήσαντες ἤρχισαν νὰ πυροβολοῦν τραυματίσαντες καὶ ἕνα ἐκ τῶν ἀνταρτῶν.
ΕΚΑΗΣΑΝ ΖΩΝΤΕΣ
Οἱ ἄνδρες ἠναγκάσθησαν νὰ ὑποχωρήσουν καὶ νὰ ὀχυρωθοῦν ὄπισθεν μάνδρας, ἀπὸ τῆς ὁποίας διεμήνυσαν εἰς τοὺς ἀνδρείους νὰ παραδωθοῦν. Ἀλλ’ ἐκεῖνοι ἤλπιζον ὅτι οἱ ἐν Ζίτσῃ εἰσοποιούμενοι ἐκ τῶν πυροβολισμῶν θὰ ἔσπευδον εἰς βοήθειαν ἠρνήθησαν καὶ ἤρχισε τότε σφοδρὸς τουφεκιοβολισμὸς, καὶ εἰς τρίτην τῶν ἀνταρτῶν προσπάθειαν ἡ οἰκία ἀνεφλέγη, θάψασα ὑπὸ τὴν τέφραν τοὺς Τούρκους μετὰ προδότιδος γραίας, ἥτις δὲν ἠθέλησε ν’ ἀκολουθήσῃ τὴν λοιπὴν οἰκογένειαν τοῦ ἱερέως νὰ ἐξέλθη τοῦ πυρπολουμένου κτιρίου. Καθ’ ὅν χρόνον συνέβαινον ταῦτα οἱ λοιποὶ ἀντάρται διαξήγαγον ζωηρὰν συμπλοκήν πρὸς τοὺς λοιποὺς 13 Τούρκους, ἡ ὁποία ἐπερατώθη μόλις ἔπεσε νεκρὸς καὶ ὁ τελευταῖος ἀκόμη. Κατὰ τὴν ἐπίθεσιν ταύτην ἐφονεύθη ἐκ τῶν σωμάτων κάποιος Ἰωάννης ἐκ τοῦ χωρίου Τόσκας καὶ ἐπληγώθησαν ἕτεροι τρεῖς.
Κατὰ τὴν ἐπιστροφὴν των τὰ ἀνταρτικὰ σώματα εὑρέθησαν καὶ πρὸ μιᾶς λίαν εὐχαρίστου ἐκπλήξεως. Ἀπήντησαν αποστολήν με 30 ἡμιόνους φορτωμένους 1500 ὀκάδας ἅλατος, τοὺς ὁποίους κατέσχεσαν ὁδηγήσαντες ἐν πομπῇ εἰς τὴν Φιλιππιάδα.
– – – – – – – – – –
Ο ΜΥΛΟΣ ΤΟΥ ΒΕΧΗΠ ΒΕΗ
Σήμερον μας ἦλθεν ἄλλος ὅμιλος φυγάδων ἀπὸ τὰ Ἰωάννινα. Ἕνας νέος ἀλευρέμπορος ἀρκετὰ ἀνεπτυγμένος μᾶς παρέσχε τὰς ἑξῆς πληροφορίας. Προχθὲς ὁ ἀρχηγὸς τῶν ὀχυρωμάτων καὶ φρούραρχος τῆς πόλεως Βεχήπ Βέης προσεκάλεσε τοὺς Ὀθωμανοὺς πρῶτον καὶ κατόπιν τοὺς εὐπόρους Ἐβραίους καὶ Χριστιανοὺς τῶν Ἰωαννίνων εἰς τοὺς ὁποίους ἀνήγγειλεν ὅτι εἶνε ἀναγκαῖον νὰ συνεισφέρουν χρήματα διὰ τὸν στρατὸν καὶ ἰδία τοὺς ἀξιωματικοὺς, οἱ ὁποῖοι ἔχουν δύο μῆνας νὰ λάβουν μισθόν.
Ὁ Βεχήπ Βέης εἶπεν ὅτι ἔδωκε διαταγὴν εἰς τὸ ὑποκατάστημα τῆς Ὀθωμανικῆς Τραπέζης νὰ παρέχῃ ἀποδείξεις διὰ λογαριασμὸν. . . τοῦ Τουρκικοῦ κράτους καὶ ἐξέφρασε τὴν ἐλπίδα ὅτι δὲν θὰ εὑρεθῇ εἰς τὴν ἀνάγκην νὰ ἐφαρμοσῃ αὐστηρότερον μέτρα ἐξαναγκασμοῦ καὶ φυλακίσεων διότι πάντες θὰ σπεύσουν νὰ συνεισφέρουν διὰ τὰς ἀνάγκας τῆς πατρίδος.
Σχετικῶς μὲ τὰ ὀχυρώματα ὁ Ἕλλην ἔμπορος μὲ ἐβεβαίωσεν ὅτι ὁ ἴδιος ἀντελήφθη τὴν κατασκευὴν μιᾶς τάφρου καὶ 2 ἤ 3 πυροβολείων εἰς τὴν Πέτσαν(!!) ἑκατέρωθεν τῆς ὁδοῦ Μπιζανίου – Ἰωαννίνων, ἔνθα οἱ Τοῦρκοι θὰ ἀντιτάξουν ἄμυναν κυρίως πρὸς ὑποστήριξιν τῆς ὑποχωρήσεως των ἐκ τοῦ Μπιζανίου.
Διὰ τοὺς μύλους μοῦ εἶπεν ὅτι ἐν Ἰωαννίνοις ἔχουν καὶ ἄλλους τοιούτους, ὥστε νὰ μὴν ὑπάρχῃ, ἐκτὸς κἄποιας δυσχερείας, φόβος νὰ τρέφεται ὁ Τουρκικός στρατὸς μὲ ἀνάλεστον ἀραβόσιτον. Πρῶτος ὑπάρχει εἷς πρὸ τοῦ Κατσικᾶ, ἀνήκων εἰς αὐτὸν τὸν Βεχήπ Βέην καὶ ἄλλοι 9 εἰς τὸ χωρίον Καλπάκι.
ΗΛ. ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗΣ
– – – – – – – – – – –
ΠΑΝΙΚΟΣ ΕΙΣ ΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ
ΦΙΛΙΠΠΙΑΣ, 18 Φεβρουαρίου.- Φυγάς ἐξ Ἰωαννίνων ἀφιχθεὶς σήμερον ἐκεῖθεν βεβαιοῖ ὅτι τὴν παρελθούσαν Παρασκευὴν διεδόθη ὅτι πολυάριθμος ἑλληνικὸς στρατὸς καταδιώξας τοὺς Τούρκους εἰς Λιασκοβίκιον παρὰ τὴν ὁδὸν Κορυτσᾶς – Ἰωαννίνων συνέλαβε δισχιλίους αἰχμαλώτους μετὰ εἰκοσάδος ἀξιωματικῶν. Ἕνεκα τούτων ἀπερίγραπτος πανικὸς κατέλαβε τοὺς Ὀθωμανοὺς, οἵτινες κατὰ πυκνάς συναθροίσεις εἰσρέοντες εἰς τὰ τζαμιὰ ηὔχοντο ὑπὲρ τῆς σωτηρίας των. Λίαν πρωΐ τῆς ἐπομένης ὁ φυγὰς ἀνεχώρησε καὶ ἀγνοεῖ τὰ μετέπειτα. Πιθανῶς πρόκειται περὶ τῆς μάχης Μολίστης.
Σήμερον ἐκτὸς κανονιοβολισμοῦ εἰς τὴν ἀριστερὰν, ἐπεκράτησε καθ’ ὅλην τὴν γραμμὴν τῶν μετώπων ἡσυχία.
Οἱ ἀντάρται τῆς Παραμυθιᾶς κατέσχον 50 ἡμιόνους μετὰ τῶν φορτίων των ἐκ σανοῦ διευθυνομένους εἰς Ἰωάννινα.
Ὁ καιρὸς σήμερον εβελτιώθη.
– – – – – – – – –
ΑΙ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑΙ ΤΩΝ ΕΝ ΗΠΕΙΡΩ
ΦΙΛΙΠΠΙΑΣ, 18 Φεβρουαρίου.-
Ἠγγέλθη σήμερον ὅτι τὴν παρελθοῦσαν Πέμπτην τὰ σώματα Κολοβοῦ – Κρεμμύδα ἐξ 150 ἀνδρῶν προχωρήσαντα διὰ των χωρίων Δραγουμί, Δράγανης, Ντόλιανης κατέλαβον τὸ Σουλόπουλο, ὅπως ἀποκόψωσι τὴν συγκοινωνίαν Ἰωαννίνων καὶ Φιλιατῶν. Πρὸς τὴν ἑσπέραν τῆς ἡμέρας τῆς καταλήψεως ὁ ἐχθρὸς ἐξ 800 ἀνδρῶν μετὰ 5 τηλεβόλων ἐπετέθη ἐναντίον τῶν ἀνταρτῶν προσπαθῶν ὅπως ἐκτοπίσῃ τούτους. Ἡ μάχη συνεχισθεῖσα μετὰ πάσης σφοδρότητος εἶχεν ὡς ἀποτέλεσμα τὴν πλήρη ἀπόκρουσιν τῶν Τούρκων, οἴτινες ὑποχωροῦντες ἐγκατέλειψαν 83 νεκροὺς, μεταξὺ τῶν ὁποίων καὶ τὸν διοικητὴν τοῦ ἐχθρικοῦ τμήματος. Τὴν ἐπομένην 500 Τοῦρκοι μετὰ 3 τηλεβόλων ἐπετέθησαν ἐνατίον τῶν ἡμετέρων κατεχόντων τὴν Λυκοστάνην. Πρὸ τοῦ κινδύνου οἱ ἡμέτεροι κατέλαβον ἀμέσως τὴν μονὴν τοῦ χωρίου καὶ ἤρξαντο σφοδροτάτου πυρὸς κατὰ τῶν Τούρκων, οἵτινες ἠναγκάσθησαν νὰ ὑποχωρήσωσι μετὰ μεγάλων ἀπωλειῶν.
Κατὰ πληροφορίας ἐκ Μετσόβου ὁ στρατὸς μας μετὰ τὴν κατάληψιν τῆς Λιάπι Πέτρας καὶ Δρεστενίκου ἐξηκολούθησε προελαύνων πρὸς τὴν συμβολήν τοῦ παραποτάμου τοῦ Ἀράχθου, ἐνῶ ὁ ἐχθρὸς ἐγκαταλείψας τα χωρία Κράψι καὶ Γότιστα συγκεντροῦται εἰς τὰς ὑπωρείας τοῦ όρους Μιτσικελίου καὶ εἰδικώτερον περὶ το χωρίον Κοντοβράκι.
ΗΛ. ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗΣ

ΑΠΕΛΠΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ ΕΙΣ ΣΜΥΡΝΗΝ
Ιδιατέρα πληροφόρησις. Φεβρουάριος.-
Ζωφεροτέρα ἐπὶ μᾶλλον καὶ μᾶλλον καθίσταται ἡ κατάστασις ἐν Σμύρνῃ καὶ τῷ ἐσωτερικῷ τῆς Μικρᾶς Ἀσίας εἰς βάρος τῶν ὁμογενῶν πληθυσμῶν. Ἡ ἐκβιαστικὴ δὲ ἐνέργεια τῶν ἐράνων κατήντησε ἀληθὴς πλέον αρπαγή. Μετὰ τὴν ἀρπαγήν παρὰ τῶν ὁμογενῶν τῶν ζώων αὐτῶν καὶ διάφορα χρηματικὰ ποσὰ τὰ ὁποῖα ὁρίζουν οἱ ἴδιοι οἱ Τοῦρκοι. Οἱ δυστυχεῖς κάτοικοι διαμαρτύρονται ἀλλ’ εἰς μάτην.
Πρὸ ἡμερῶν συνελήφθη εἰς πλοἰαρχος μικροῦ ἱστιοφόρου διότι εὑρέθη εἵς μανδύας καὶ ἕν πηλίκιον στρατιώτου εἰς τὸ κῦτος τοῦ πλοίου του, ἀπεστάλη δὲ εἰς ταὸ Στρατοδικεῖον.
Ἐπίσης εἵς ἕτερος ὁμογενὴς, καταστηματάρχης χαρτοπωλείου ἐν Σμύρνῃ, ὀνομαζόμενος Μιχ. Σεφεριάδης, συνελήφθη καὶ ἐρρίφθη εἰς τὰς φυλακὰς ὡς συζητῶν πολιτικά μετᾶ τινος ἄλλου. Λέγεται ὅτι ἔχει καταρτισθῇ κατάλογος 40 Ἑλλήνων ὑπηκόων πρὸς ἀπέλασιν.
Μεταξὺ πολλῶν βασανιστηρίων τὰ ὁποῖα ὑφίστανται οἱ Χριστιανοὶ φυλακισμένοι εἶνε καὶ τὸ ὅτι ἑκάστην ἑσπέραν περιλούονται διὰ δύο κάδων ὕδατος, οὕτω δὲ κατάβρεκτοι ἀναγκάζονται νὰ κατακλιθοῦν.

Advertisements

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s

Ετικετοσύννεφο

Αρέσει σε %d bloggers: