Ιστότοπος για τους Φιλιατες και οχι μονο- με νέα και παλιά, ειδήσεις και σχόλια, λαογραφικά και φωτογραφικά θέματα και την εφημεριδα μας ¨τα ΝΕΑ των Φιλιατών¨ σε ηλεκτρονική μορφή


ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΕΝΔΟΓΕΝΗΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ»
Στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης:
«Τοπικό Σχέδιο Δράσης για την Προώθηση της Απασχόλησης στη Θεσπρωτία»
η οποία εντάσσεται στη Δράση 7:
«Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση Προσαρμοσμένα στις Ανάγκες των Τοπικών Αγορών Εργασίας», της Κατηγορίας Παρέμβασης 1:«Ενεργητικές πολιτικές Απασχόλησης»,
του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 3: «Διευκόλυνση της πρόσβασης στην Απασχόληση» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013» του ΕΣΠΑ, που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο)
ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ
τους/τις ενδιαφερόμενους/ες (κατοίκους του Νομού Θεσπρωτίας), που πληρούν μία από τις παρακάτω προϋποθέσεις για την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στην εν λόγω Πράξη:
o Είναι Άνεργοι,
Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στις γυναίκες και στους νέους κάτω των 25 ετών που είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ, οι οποίοι πλήττονται περισσότερο από την ανεργία,
o Είναι Νέοι Επιστήμονες (Προϋποθέσεις συμμετοχής στο Παράρτημα),
o Είναι Ασφαλισμένοι στον ΟΓΑ (Προϋποθέσεις συμμετοχής στο Παράρτημα).

Στόχοι / Αναμενόμενα αποτελέσματα από την υλοποίηση της Πράξης
Στόχος είναι η εργασιακή ένταξη των ωφελουμένων με την προώθησή τους στην απασχόληση και την επιχειρηματικότητα. 
Το Σχέδιο απευθύνεται σε συνολικά 90 ωφελούμενους, οι οποίοι θα προωθηθούν στην απασχόληση και την επιχειρηματικότητα με την:
Σύσταση Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων (Κοιν.Σ.Επ.),
Σύσταση Νέων Επιχειρήσεων (Ατομική, Ο.Ε., Ε.Ε., ΕΠΕ),
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
Απόκτηση Εργασιακής Εμπειρίας (3 μήνες),
Πρόσληψη σε Επιχειρήσεις της περιοχής.

Περιοχή παρέμβασης
Περιοχή Παρέμβασης είναι ο Νομός Θεσπρωτίας.

Κλάδοι παρέμβασης
Η παρέμβαση θα εστιαστεί σε οικονομικούς κλάδους που θα ωφελήσουν άμεσα την τοπική οικονομία και την ευημερία της περιοχής, οι οποίοι είναι κυρίως ο πρωτογενής τομέας και η επεξεργασία προϊόντων του (ατομικές και κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις για δενδροκαλλιέργειες, οπωροκηπευτικά, αρωματικά φυτά, βιολογικές καλλιέργειες, ιχθυοκαλλιέργειες – υδατοκαλλιέργειες, τυποποίηση αγροτικών προϊόντων, παραδοσιακά επαγγέλματα σχετιζόμενα με τον πρωτογενή τομέα) και ο τριτογενής τομέας κυρίως, τουρισμός με έμφαση στον εναλλακτικό τουρισμό, πράσινα επαγγέλματα, προστασία – ανάδειξη – αξιοποίηση περιοχών ιδιαίτερης περιβαλλοντικής αξίας και ομορφιάς, υποστήριξη τουρισμού κρουαζιέρας, υπηρεσίες εστίασης – Μεσογειακή διατροφή, logistics κλπ).

Εταίροι Αναπτυξιακής Σύμπραξης «ΕΝΔΟΓΕΝΗΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ»
Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΕΝΔΟΓΕΝΗΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» αποτελείται από τους παρακάτω φορείς:
• ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ «Ο ΞΕΝΙΟΣ ΖΕΥΣ» (Συντονιστής)
• ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ
• ΟΡΑΜΑ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
• ΚΕΚ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
• ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ
• ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (6ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ & ΝΗΣΩΝ)
• ASSET ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ
Δικαιολογητικά 
Οι ενδιαφερόμενοι, συνημμένα με το Έντυπο της Αίτησης Συμμετοχής, το οποίο θα μπορούν να προμηθεύονται από τα γραφεία του Συντονιστή Φορέα: Ομοσπονδία Τουριστικών και Αγροτουριστικών Καταλυμάτων Ηπείρου «Ο ΞΕΝΙΟΣ ΖΕΥΣ» (Παλιό Λιμάνι, Ηγουμενίτσα, ΤΚ 46100, Αρμόδιες: κα Ντόκου Φρειδερίκη, κα Χαραλάμπους Έφη), και από το ΚΕΚ Π.Ε. Θεσπρωτίας ∆/νση: 5ο km Ε.Ο. Ηγ/τσας – Ιωαν/νων ΤΚ 46100 – ∆.∆. Μαυρούδι Ηγουµενίτσας θα υποβάλουν και τα εξής έγγραφα: 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

Επικυρωμένα Φωτοαντίγραφα
1. Αποδεικτικό στοιχείο ταυτότητας 
2. Δελτίο ανεργίας σε ισχύ κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης
3. Πτυχίο σπουδών ή/και τίτλου μεταπτυχιακών σπουδών
Απλά Φωτοαντίγραφα 
4. Αριθμός Μητρώου ΙΚΑ
5. Αριθμός Μητρώου ΑΜΚΑ
6. Έγγραφο πιστοποίησης τόπου διαμονής (π.χ. λογαριασμός ΔΕΗ, ΟΤΕ, κινητού τηλεφώνου, εκκαθαριστικό εφορίας) ή υπεύθυνη δήλωση
7. Φωτοτυπία του πλέον πρόσφατου εκκαθαριστικού σημειώματος της εφορίας 
8. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ή σχετική υπεύθυνη δήλωση 
9. Φωτοτυπία βεβαιώσεων παρακολούθησης σεμιναρίων κατάρτισης (εφόσον υπάρχουν)
10. Φωτοτυπία αποδεικτικών γνώσης ξένων γλωσσών (εφόσον υπάρχουν)
11. έναρξη επιτηδεύματος στη Δ.Ο.Υ , για τους νέους επιστήμονες.
12. Αποδεικτικά ασφάλισης στον ΟΓΑ , για τους δικαιούχους αγρότες
Αποδεικτικά Προϋπηρεσίας
13. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα, στο οποίο να αναφέρεται η επαγγελματική τους εμπειρία
14. Κατάσταση ενσήμων από το ΙΚΑ (εφόσον υπάρχουν)
15. Βεβαιώσεις προϋπηρεσίας (εφόσον υπάρχουν) και
16. Οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό του υποψηφίου που τεκμηριώνει περαιτέρω την εργασιακή του εμπειρία.
Η ΕΠΙΛΟΓΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΟΣΑ ΟΡΙΖΟΝΤΑΙ «ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ».
Υποβολή αιτήσεων
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν την Αίτηση Συμμετοχής και τα παραπάνω δικαιολογητικά από την ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης έως και την 31.07.2013 (ώρες 09:00-13:00), στα γραφεία του Συντονιστή Φορέα: Ομοσπονδία Τουριστικών και Αγροτουριστικών Καταλυμάτων Ηπείρου «Ο ΞΕΝΙΟΣ ΖΕΥΣ» (Παλιό Λιμάνι, Ηγουμενίτσα, ΤΚ 46100, Πληροφορίες: κα Ντόκου Φρειδερίκη, κα Χαραλάμπους Έφη) και στο ΚΕΚ Π.Ε. Θεσπρωτίας ∆/νση: 5ο km Ε.Ο. Ηγ/τσας – Ιωαν/νων ΤΚ 46100 – ∆.∆. Μαυρούδι Ηγουµενίτσας ( ώρες 09.00 -19.00 ) .Όσοι/ες επιθυμούν να συμμετάσχουν στην Πράξη μπορούν, αυτοπροσώπως ή μέσω άλλου εξουσιοδοτημένου προσώπου -εφόσον η εξουσιοδότηση έχει θεωρηθεί ως προς το γνήσιο της υπογραφής τους από δημόσια αρχή- να προσέρχονται στην ανωτέρω διεύθυνση και να καταθέτουν τα δικαιολογητικά συμμετοχής. 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

Ο Πρόεδρος,
Α.Σ. ΕΝΔΟΓΕΝΗΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
ΖΗΓΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Παράρτημα 1. Προϋποθέσεις Συμμετοχής για Νέους Επιστήμονες και Ασφαλισμένους στον ΟΓΑ

Α. Νέοι Επιστήμονες
Οι Νέοι επιστήμονες (ιατροί, οδοντίατροι, κτηνίατροι, φαρμακοποιοί, δικηγόροι, μηχανικοί που είναι απόφοιτοι Πανεπιστημιακών, Πολυτεχνικών Σχολών), πρέπει να πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:
1. Να έχουν κάνει έναρξη επιτηδεύματος (στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.) υποχρεωτικά από την 02.01. 2011 και μετά,
2. Δύνανται να ενταχθούν στο πρόγραμμα και όσοι έχουν προβεί σε έναρξη επιτηδεύματος από την 01/01/2010 και μετά, δηλώνοντας ως έδρα την οικία τους, με την προϋπόθεση ότι από την 02/01/2011 και μετά, έχουν προβεί σε πρώτη μεταβολή έδρας σε ανεξάρτητο επαγγελματικό χώρο. Ως ημερομηνία έναρξης θα θεωρείται η πρώτη μεταβολή,
3. Να μην έχει παρέλθει χρονικό διάστημα μέχρι την ημερομηνία έναρξης δραστηριότητας τους, μεγαλύτερο των έξι (6) ετών από το χρόνο κτήσης του πτυχίου τους (για τις λοιπές κατηγορίες) ή της απόκτησης της ειδικότητας τους (για τους ιατρούς). Όταν στο χρονικό διάστημα των έξι (6) ετών περιλαμβάνεται χρόνος παρακολούθησης κύκλου μεταπτυχιακών σπουδών, ο χρόνος αυτός παρατείνει αντίστοιχα το όριο των έξι (6) ετών. Η ανωτέρω ρύθμιση δεν αφορά στους ιατρούς. Για τους πτυχιούχους αλλοδαπής το διάστημα των έξι (6) ετών υπολογίζεται από την αναγνώριση του πτυχίου τους από το ΔΟΑΤΑΠ. Για τα πτυχία που έχουν αποκτηθεί σε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δεν απαιτείται αναγνώριση από το ΔΟΑΤΑΠ το διάστημα των έξι (6) ετών, υπολογίζεται από την λήψη του πτυχίου,
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
4. Να έχουν ηλικία μέχρι 34 ετών, (έως την ημερομηνία έναρξης της δραστηριότητας τους) πλην των ιατρών και των γυναικών νέων επιστημόνων, μητέρων ενός τουλάχιστον ανήλικου τέκνου και ανεξαρτήτως ειδικότητας που μπορούν να έχουν ηλικία μέχρι 42 ετών. Για όσους έχουν αποκτήσει μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών, μέχρι τη συμπλήρωση του ορίου ηλικίας των 34 ετών, το όριο αυτό παρατείνεται αντίστοιχα κατά το χρονικό διάστημα που αφορά στις μεταπτυχιακές σπουδές. Κατά τον υπολογισμό της ηλικίας του ωφελούμενου θα λαμβάνεται υπόψη η τριακοστή πρώτη Δεκεμβρίου του έτους γεννήσεως του. Οι μεταπτυχιακές σπουδές εξωτερικού λαμβάνονται υπόψη εφόσον υπάρχει αναγνώριση τους από το ΔΟΑΤΑΠ, 

5. Στο εκκαθαριστικό τους σημείωμα από την οικεία ΔΟΥ για το οικονομικό έτος της έναρξης δραστηριότητάς τους, το ατομικό εισόδημά τους να μην υπερβαίνει το ποσό των 12.000,00 €. Ειδικά για τις κατηγορίες νέων επιστημόνων για τις οποίες απαιτείται πρακτική άσκηση για την απόκτηση ειδικότητας ή άδειας άσκησης επαγγέλματος (όπως ιατροί, δικηγόροι κ.α.), η αμοιβή τους κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης δεν υπολογίζεται ως εισόδημα προκειμένου να ενταχθούν στο πρόγραμμα,
6. Να έχουν την Ελληνική υπηκοότητα ή την υπηκοότητα άλλου Κράτους – Μέλους της Ε.Ε. ή είναι ομογενείς ή υπήκοοι τρίτων χωρών που έχουν δικαίωμα διαμονής και απασχόλησης στη χώρα μας και είναι νόμιμοι κάτοικοι αυτής,
7. Να διαθέτουν αριθμό φορολογικού μητρώου (Α.Φ.Μ.) και
8. Να έχουν εκπληρώσει ή νόμιμα απαλλαχθεί από τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις (οι άνδρες υποψήφιοι).

Β. Ασφαλισμένοι στον ΟΓΑ
Οι Ασφαλισμένοι στον ΟΓΑ πρέπει να έχουν ατομικό εισόδημα από γεωργικές δραστηριότητες που δεν υπερβαίνει τις 3.000 € για το οικονομικό έτος 2011, το δε ατομικό πραγματικό, ή αντικειμενικό εισόδημά τους από τις λοιπές πηγές να μην υπερβαίνει το ποσό των 9.000,00 €. Επισημαίνεται ότι δεν πρέπει να υπερβαίνουν ανά κατηγορία τα όρια του εισοδήματος.
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

σ.σ. Αν δεν καταλάβατε τι είναι… μοιράζουν λεφτά της Ε.Ε, για… ανάπτυξη. Για να μη κάνετε κάποιο λάθος στο τι χαρτιά χρειάζονται ρωτήστε καναν δάσκαλο ή φιλόλογο καθηγητή. Βέβαια, εως ότου τα κάνετε αυτά και συγκεντρώσετε τα 16 χαρτιά που σίγουρα θα είναι και καμιά δεκαριά ακόμη που δεν αναγράφονται, ίσως το πρόγραμμα να έχει λήξη. Μη στεναχωριέστε όμως, κάποιοι θα το έχουν πάρει… η ανάπτυξη δεν θα χαθεί…

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Ετικετοσύννεφο

Αρέσει σε %d bloggers: